วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ฟื้นชีิวิตคนเกษตร จ่าย 33 ล้านใช้หนี้แทน


           
พรสวรรค์ สมาน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯมีโครงการชำระหนี้แทนเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูฯ และนโยบายรัฐบาล โดยกองทุนฟื้นฟูฯมีแผนเข้ารับชำระหนี้แทนเกษตรกร ซึ่งเป็นสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยเหลือเกษตกรที่เป็นหนี้สถาบันการเงินของรัฐ รายละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะรับชำระหนี้แทนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาดอกเบี้ย โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะต้อง โอนจำนองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ให้กับ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อเป็นหลักประกันในการผ่อนชำระหนี้เงินต้น คืนกองทุนฯเพียง 50% โดยเสียดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1  ต่อปี 

ในปีงบประมาณ 2557 มีเกษตรกรที่มีรายชื่อเป็นลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่กองทุนฯมีโครงการซื้อหนี้(ชดใช้หนี้แทน) 747 ราย ยอดรวมประมาณ 33 ล้านบาท โดยขณะนี้มีเกษตรที่ยื่นขอความประสงค์เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยกองทุนฯเป็นผู้ชำระหนี้แทน นั้นขณะนี้อนุมัติและดำเนินการชำระหนี้แล้ว จำนวน 59 รายเป็นเงินรวมประมาณ 9.5 ล้านบาท  และยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ยื่นหนังสือยันยันขอรับความช่วยเหลือชำระหนี้แทน เนื่องจากบางรายยังไม่แน่ใจหรือรอการตัดสินใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการช่วยเหลือชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีที่เกษตรกรที่จะรับความช่วยเหลือ จะต้องโอนจำนองเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้คืนกองทุนฯ  หรือเกษตรกรบางรายยังต้องสงวนเอกสารสิทธิ์ที่ดินไว้ค้ำประกันและยังต้องการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรฯต่อเนื่อง  ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการชำระหนี้ตามที่มีเกษตกรยื่นความประสงค์เข้ามาร่วมโครงการให้เสร็จสิ้นภายในปี งบประมาณ 2557 ในเดือนกันยายนนี้ หากเกษตกร รายใดที่อยู่ในโครงการให้เร่งติดต่อเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จที่ โทร.054-265-054, 054-265-149

รุ่งสุรีย์ ชัยศร ผู้ดูแลงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาลำปาง เผยว่า นอกเหนือจากการดูแลเรื่องของหนี้เกษตกร แล้วยังมีโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตกรให้สามารถทำกินและมีรายได้ครัวเรือน โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้จัดสรรงบประมาณงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาแผนและการพัฒนาโครงการ ฟื้นฟูอาชีพในการทำเกษตรและปศุสัตว์ ไปแล้ว 18 กลุ่ม จากโครงการทั้งหมด 24 กลุ่ม งบประมาณโดยรวม 5.7 ล้านบาท และมีงบประมาณสนับสนุนแผนและดำเนินโครงการเพื่อให้ กลุ่มต่างๆดำเนินโครงการได้ตามแผนอีก  1 ล้าน อยู่ในระหว่างพิจารณาอนุมัติต่อไป 

"งบประมาณฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตกร มีทั้งรูปแบบของเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืม ซึ่งมีส่วนในการช่วยเหลือเกษตกรให้มีรายได้ ก็จะมีความสามารถจัดการหนี้ได้ โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงขณะนี้กลุ่มต่างๆที่เคยได้รับการสนับสนุนก็สามารถดำเนินโครงการมาได้อย่างยุ่งยืน บางกลุ่มมีความสามารถในการจัดการหนี้ และชำระหนี้คืนกองฟื้นฟู แล้ว" ผู้ดูแลงบประมาณฟื้นฟูอาชีพ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาลำปางกล่าว 


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 987 ประจำวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2557)


Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์