วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เลื่อนงบเข้าสภาฯ สท. จวกไร้ปรัสิทธิภาพเทศบาลนครเสนอร่างงบประมาณปี 58 เข้าสภาไม่ทัน กิตติภูมิเผยยังไม่สมบูรณ์แบบ ยันไม่มีปัญหาเทศบาลนครเสนอร่างงบประมาณปี 58 เข้าสภาไม่ทัน กิตติภูมิเผยยังไม่สมบูรณ์แบบ ยันไม่มีปัญหาการเบิกจ่าย ขณะที่ สท.จวกบริหารงานไร้ประสิทธิภาพ ข้ออ้างฟังไม่ขึ้น 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.57 ที่ผ่านมา เทศบาลนครลำปางเปิดประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557  โดยนายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบกรณีที่นายกเทศมนตรี ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งนายกเทศมนตรีให้เหตุผลว่า

นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเป็นว่าไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558  เสนอต่อสภาเทศบาลนครลำปางได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เนื่องจากศาลอุทธรณ์ภาค  จ.เชียงใหม่ ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 ยกคำร้องของ กกต. กรณีขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปางใหม่ ซึ่งนายกเทศมนตรีได้หยุดปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.57 และเพิ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 1 ส.ค.57 จึงจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณาตรวจสอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อความละเอียดรอบคอบ 

นอกจากนั้นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 57  ได้กำหนดให้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้  ตามแนวนโยบายของ คสช. จึงต้องเพิ่มเติมปรับปรุงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในบางส่วนให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ข้อ 24 วรรคสอง กำหนดว่า สำหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในเวลาที่กำหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อประธานสภาก่อนวันที่ 15 ส.ค.ของปีงบประมาณปัจจุบัน  จึงขอเลื่อนนำร่างเทศบัญญัติฯ เสนอต่อสภาเทศบาลนครลำปาง ภายในวันที่ 30 ก.ย. 57

นายวัฒนา วานิชสุขสมบัติ   สท.เขต 1 กล่าวว่า คำแก้ตัวที่ไม่สามารถส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2558  เสนอต่อสภาฯพิจารณาในเดือนนี้ได้ เป็นเรื่องที่แสดงความไร้ประสิทธิภาพ เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น  ซึ่งเจ้าหน้าที่งบประมาณคือปลัดเทศบาลได้มีการดำเนินการทำงบประมาณครบถ้วนสมบูรณ์ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประชุมร่วมกันสมาชิกสภาฯ ในเรื่องที่จะเสนองบลงทุนในการปรับปรุงแก้ไขความเดือดร้อนต่างๆตามที่ประชาชนต้องการ หนังสือของ คสช.ที่ลงวันที่ 27 มิ.ย.57 ก็มีก่อนแผนพัฒนาเทศบาลวันที่ 9 ก.ค.57 หมายถึงสามารถนำแผนพัฒนา 3 ปี มาบรรจุในงบประมาณปี 2558 ได้  เหตุผลเพื่อความรอบคอบแล้วมารื้องบประมาณนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯคิดเองเองว่ารื้อออกเพราะอะไร เพราะที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานแทนนายกเทศมนตรีได้ทำหน้าที่ครบถ้วน เมื่อครั้งที่ท่านไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี หากงบประมาณปี 2558 จะไปผ่านวาระที่ 3 ในเดือน ต.ค. การใช้จ่ายงบประมาณจะล่าช้าไปหรือไม่ ก่อให้เกิดความเสียหายประการใดก็ยังคาดไม่ได้ ในหนังสือขอเลื่อนก็ไม่ได้ระบุว่าจะยื่นวันไหน ถ้านายกฯไม่ตอบก็ไม่เป็นไร มีคนเฝ้าติดตามอยู่เยอะมาก

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  ได้อภิปรายในเรื่องเดียวกันว่า  เห็นว่าได้ขอมาตามที่มีกฎหมายเปิดช่องให้ ขอฝากถึงฝ่ายบริหารว่าเมื่อปีที่ผ่านมา นายกฯได้จัดทำงบประมาณและดำเนินการตามแผน สมาชิกสภาฯได้ทำการตรวจสอบมีหลายเรื่องที่นายกฯตอบไม่ชัดเจน หรือไม่ตอบเลยก็มี ถ้าปี 58 มีการทำโครงการเข้ามาในลักษณะเดิมอยู่ ทาง สท.ที่เป็นกรรมการแปรญัตติซักถามแล้วไม่ได้คำตอบ คงจะต้องตัดทอนงบเหล่านี้ลง ทางสมาชิกสภาฯไม่ได้ขัดขวางการทำงานของฝ่ายบริหารแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายกิตติภูมิ นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลำปาง ไม่ได้ชี้แจงเรื่องการขอเลื่อนงบประมาณในที่ประชุมสภาแต่อย่างใด ซึ่งครั้งนี้ได้ใช้เวลาประชุมเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี กรณีการเลื่อนร่างเทศบัญญัติฯ เสนอต่อสภาฯ จะมีปัญหาการใช้งบประมาณในส่วนที่จำเป็นหรือไม่  นายกิตติภูมิ ตอบสั้นๆว่า เรื่องนี้ไม่กระทบใดๆทั้งสิ้น เพราะทุกอย่างมีระเบียบรองรับ และมีงบบริหารปกติ ขอให้ประชาชนสบายใจได้

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 992 ประจำวันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2557)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์