วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กองพลตำรวจน้อย สอดส่อง-ตรวจจับขยะ พลังสร้างสรรค์หนุนชุมชนน่าอยู่การจัดการขยะเป็นกระบวนการหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างความร่วมมือประชาชนที่พยายามช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาขยะร่วมกัน ที่ผ่านมาหลายกลุ่ม หลายชุมชน ได้ใช้เป็นกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมหลายอย่าง เช่น ธนาคารขยะ กองทุนออมทรัพย์ขยะ เป็นต้น ส่วนหนึ่งของผลสำเร็จคือ ความตั้งใจและมองหากลวิธีมาปรับใช้ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมและมีผลลัพธ์ที่ดีตามมา 

สำหรับบ้านสันต้นธง หมู่ 1 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน มีการมุ่งมั่นที่จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักคือสร้างชุมชนน่าอยู่ เพื่อส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในครัวเรือน  และผลักดันเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะแบบครบวงจรเป็นวาระเร่งด่วน ให้มีบรรจุไว้ในแผน 3 ปี แผนพัฒนาตำบล และในเทศบัญญัติทุกๆปีของเทศบาลตำบลต้นธง  โดยอาศัยพลังเยาวชน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ของ โรงเรียนสันต้นธง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนตนเองในเรื่องปัญหาขยะ สร้างบทบาท ในนาม กองพลตำรวจน้อยเฝ้าระวังในการช่วยลดปัญหาขยะจรในบ้านสันต้นธง และกระจายความช่วยเหลือด้านการแจ้งเตือนไปยังศูนย์ตรวจจับขยะเคลื่อนที่เร็ว สร้างเครือข่ายของเยาวชนเพื่อการแก้ไขปัญหาขยะจรในบ้านสันต้นธงให้หมดไป โดยมีเทศบาลตำบลต้นธง โรงเรียน ชุมชน และ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม หรือสำนัก 6 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการ 

นางสาวอาภาภรณ์ พุทธปวน  รองนายกเทศมนตรีสันต้นธง กล่าวว่า  กระบวนการสร้าง กองพลตำรวจน้อย เริ่มจากประสานกับผู้อำนวยการ คุณครูโรงเรียนสันต้นธง เพื่อขออนุญาตนำนักเรียนระดับชั้นประถามศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนสันต้นธง  เข้าร่วมรับฟัง  ชี้แจงบทบาทหน้าที่กองพลตำรวจน้อย ให้นักเรียนกรอกข้อมูลลงทะเบียนสมัครทดสอบความเข้าใจผ่านการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องการจัดการขยะ และเสริมกระบวนการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี สร้างความรู้สึกเป็นผู้นำ เห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมดีดีเพื่อชุมชน จัดสันทนาการเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับฐานเรียนรู้การจัดการขยะ  และสอดแทรกแนวคิดจิตอาสาให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนตนเอง ซึ่งจะมีการเชื่อมการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ ที่เป็นอาสาสมัครเคลื่อนที่เร็ว ที่จะคอยทำหน้าที่ดูแลปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ หรือพบเห็นการทิ้งขยะที่ไม่ถูกต้อง

โดยกองพลตำรวจน้อยทุกคนจะทำหน้าที่ คอยสอดส่อง ดูแล แจ้งเตือน เมื่อพบเห็นผู้ลักลอบนำขยะจร(ขยะต่างถิ่น) มาทิ้งในเขตชุมชนหมู่ 1 ประสานงานร่วมกับศูนย์ตรวจจับขยะเคลื่อนที่เร็วมีความสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องโดยมีวิธีการสังเกตผู้ลักลอบนำขยะจรมาทิ้ง จดจำและจดบันทึก  ป้ายทะเบียนรถ ลักษณะสีของรถ ชนิดของรถ ยี่ห้อของรถ ประเภทของรถ ที่ผู้ลักลอบนำขยะจรมาทิ้งในเขตพื้นที่ของชุมชน แล้วแจ้งไปยังศูนย์ตรวจจับขยะเคลื่อนที่เร็ว ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-563710  ซึ่งรับแจ้งข้อมูลข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง 

นายปัญญา เขียวธง นายกเทศมนตรี  กล่าว ว่า  ในช่วงปีแรกของการดำเนินกิจกรรม กองพลตำรวจน้อยนั้น จะยังเป็นกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนเป็นอันดับแรก  ต่อไปเราจะดึงเยาวชนในชุมชนที่อาจจะไปเรียนโรงเรียนอื่นๆ หรือเยาวชนที่ทำงานเข้ามาเป็นกองพลตำรวจน้อยด้วย เพื่อสร้างเครือข่ายให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือการทำงานของเทศบาลและ ชุมชนมากขึ้น เพราะเห็นว่าเป็นกำลังสำคัญและเด็กๆสามารถเปิดรับมาเรียนรู้ใหม่ๆ ปรับทัศนคติได้ เราต้องช่วยกันบ่มเพาะเด็กวัยนี้ก่อน  และการต่อยอดส่งเสริมกิจกรรมการจัดการขยะ จะได้เชื่อมต่อกับการจัดทำนโยบายแผนพัฒนาระดับตำบล ที่เข้าสู่วาระการประชุมของสภาเทศบาลตำบลต้นธง โดยมีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้คณะทำงานโครงการยังช่วยกันคิดค้นกระบวนการกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ เข้ามาช่วยทำให้การดำเนินงานต่อเนื่องและผลักดันให้ตำบลมีการร่วมกันดูแล สิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น

จะ เห็นว่าการสร้างเสริมเยาวชนด้วยความรู้ความเข้าใจและขัดเกลาด้วยกิจกรรมที่ ช่วยสร้างพลังภายใจจิตใจให้พวกเขาได้เป็นบุคลากรที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ใช้พลังไปในทางที่สร้างสรรค์ และจะช่วยให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น อนาคตเยาวชนต้นกล้าเล็กๆก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สามารถแผ่ปกคลุมให้ความ สุขชื่นแก่คนรอบข้างต่อไป


Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์