วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผลิตแรงงานป้อนท่องเที่ยว ตั้งเป้าปีหน้า 500 คนสถาบันฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง จัดหลักสูตรภาคบริการ อาหารและครัว และสุขภาพ  ยกระดับแรงงานใหม่และแรงงานเข้า สู่ระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกสาขา  รับเปิดประตูอาเซียน เป้าหมายป้อนแรงงานปี 58 กว่า 500 คน ขณะเดียวกันเตรียมแผนงานพัฒนาอาชีพ การขนส่ง และแรงงานธุรกิจการค้าปลีกค้าส่งป้อนแลนด์โลจีสติกส์ฮับในอนาคต 

อัจฉรา แก้วกำไชยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง เปิดเผยว่า จากความตื่นตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)ทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น ในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ถือว่าเป็นหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานเข้าสู่ตลาดแรงงานทุกระบบ เพื่อสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการเตรียมพร้อมสู่ AEC และนโยบายระดับจังหวัดที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการเปิดประตูอาเซียน ซึ่งลำปางในอนาคตถูกวางกรอบเป้าหมายไว้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบก หรือ แลนด์โลจีสติกส์ฮับ ดังนั้นจะต้องเริ่มวางรากฐานของการพัฒนาความพร้อมในกลุ่มธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐาน 

ทั้งนี้ทางสถาบันพัฒนามือแรงงานภาค 10 ลำปาง ได้กำหนดแนวนโยบายส่วนหนึ่งในการพัฒนาแรงงานเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนากลไกเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น โดยกำหนดเป้าหมายการสร้างและพัฒนาทั้งแรงงานใหม่และแรงงานในระบบการจ้างงาน ให้มีศักยภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวให้รองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตขณะนี้ 

นอกจากนี้ยังระบุว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน มีหลักสูตรฝึกอบรมมากมายหลายแขนง สามารถป้อนแรงงานใหม่สู่ตลาดในและต่างประเทศ ปีละหลายร้อยคน ในหมวดงานที่จะตอบโจทย์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง คือ การฝึกอบรมอาชีพนวดไทย นวดสปาและนวดผ่อนคลายต่างๆ เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล โดยขณะนี้เรามีสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานสาขาของสถาบันพัฒนามือแรงงานภาค 10 ลำปาง  เป็นศูนย์พัฒนาและเรียนรู้เกี่ยวกับการบริการสุขภาพแบบองค์รวม คือ สปาตะวันตก ไทยสปายะ และไทยสปา รวมถึงสาขาอาชีพนวดไทย เป็นโมเดลในการฝึกอบรมและพัฒนาคนเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนั้นเรายังมีแผนโครงการฝึกอบรม ด้านอาหารและครัว การให้บริการด้านการท่องเที่ยวทุกแขนง ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน พนักงานทุกส่วนในธุรกิจสถานประกอบการด้านบริการ ท่องเที่ยว และ อาชีพที่เกี่ยวข้องในบริษัทนำเที่ยว ที่นอกเหนือจากมัคคุเทศก์ เช่น พนักงานในบริษัททัวร์ คนทำบุคกิ้งรายการจอง ฟรอนท์ออฟฟิส บริการเบลบอย  จนถึงแม่บ้าน พนักงานในระบบขนส่งมวลชน ทางบกทางอากาศ เป็นต้น 

“ที่ผ่านมาเราพบข้อมูลบางส่วนว่า สถานประกอบการมักจะบ่นว่าขาดแคลนแรงงาน หรือแรงงานที่มีอยู่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน แต่ก็ต้องมองกลับว่า สถานประกอบการนั้นมีการพัฒนาและดูแลแรงงานอย่างแท้จริงหรือไม่ บางส่วนจ้างงานเฉพาะฤดูท่องเที่ยว พอหมดช่วงไฮซีซัน ก็ละทิ้งแรงงาน หรือไม่ก็จ่ายค่าตอบแทนต่ำ ทำให้แรงงานที่มีศักยภาพไหลไปอยู่ต่างประเทศ หรือจังหวัดที่มีแรงดึงดูดด้านท่องเที่ยวสูงกว่า ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในลำปางให้พร้อมรับการเติบโต จะต้องไปพร้อมๆกันหลายส่วน และรวมถึงเรื่องแรงงาน จะต้องสร้างแรงงานใหม่และพัฒนาแรงงานในระบบให้มีมาตรฐาน เมื่อแรงงานในระบบสามารถให้บริการในธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความประทับใจและรายได้ในระบบธุรกิจเพิ่มขึ้น สถานประกอบการก็มีกำลังจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานคุณภาพได้เพิ่มขึ้น ขณะนี้เราพร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรต่างๆที่จะพัฒนาอาชีพทุกแขนงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยในปีงบประมาณ 2558 นี้มีเป้าหมายพัฒนาฝึกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 500 คน”

ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง เพิ่มเติมว่า ในประเด็นของการพัฒนาเตรียมความพร้อมของลำปางให้เป็น แลนด์โลจีสติกส์ฮับ ในอนาคต จำเป็นต้องมีการวางรากฐานแรงงานที่เกี่ยวข้องไว้รองรับ เช่น การฝึกอาชีพที่เกี่ยวข้องด้านการขนส่ง เช่นพนักงานในบริษัทขนส่ง พนักงานขับรถโฟลคลิฟ หมวดแพคกิ้ง และสินค้าคงคลัง รวมไปถึงการฝึกอบรมในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง รวมไปถึงทักษะอาชีพด้าน แวร์เฮาส์ ส่วนทักษะแรงงานด้านอื่นๆ ต้องรอดูความชัดเจนว่า อนาคตของ แลนด์โลจีสติกส์ฮับที่ลำปางจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร มีธุรกิจ อุตสาหกรรมอะไร อยู่ภายในศูนย์โลจีติกส์บ้าง เพื่อกำหนดหลักสูตรรองรับ นอกจากนี้สถาบันฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ยังมีแนวทางในการแลกเปลี่ยนการพัฒนาแรงงานระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน ในโซนที่สามารถเดินทางถึงกันโดยสะดวกในอนาคตด้วย

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1003 ประจำวันที่ 7 - 13พฤศจิกายน  2557)

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์