วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ใช้ไฮเทคหาพิกัด จัดชุดดับไฟป่า


 

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ  เปิดรณรงค์ไม่เผาป้องกันปัญหาหมอกควัน ด้านกรมป่าไม้ จัดชุดการศึกษาพิเศษเหยี่ยวไฟ พร้อมดับไฟ นำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(GPS) หาพิกัดความร้อนที่จุดเกิดเหตุเพิ่มความแม่นยำ

เมื่อวันที่  5 ก.พ.58 พลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดโครงการรณรงค์ ไม่เผา รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์จัดขึ้นโดย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถเคลื่อนที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไปตามเส้นทางหลักของถนนเมืองลำปาง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

พลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากสถานการณ์หมอกควันที่เกิดจากไฟป่าใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุสำคัญมาจากปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่งและในที่เกษตรกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน ทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีที่หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หันมาร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่า โดยเมื่อวันที่ 21 ม.ค.58 กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ได้ Kick off เปิดโครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ประจำปี 2558 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ โดยหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ได้แก่กรมป่าไม้ที่ได้ดำเนินการด้านการป้องกันมาอย่างต่อเนื่อง และหาแนวทางการรับมือเพื่อเป็นการบรรเทาสถานการณ์ไฟป่าให้ลดลงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

นายสมชัย  มาเสถียร  รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกรมป่าไม้ได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนมาตรการในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ปีงบประมาณ 2558 โดยกรมป่าไม้ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆแยกเป็น การเตรียมความพร้อมในการควบคุมไฟป่า  โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมไฟป่า  จัดชุดเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่า และมีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไฟป่าเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือ รวมถึงกำหนดมาตรการห้ามบุกรุกพื้นที่ป่าที่เสียหายจากไฟป่า ,การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า  ทางกรมป่าไม้ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายฯ ไว้จำนวน 100 เครือข่ายโดยมีการมอบทุนให้กับหมู่บ้านเครือข่าย เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า และจัดหาอาสาสมัครช่วยกันดูแล ทั้งนี้กรมป่าไม้ยังได้ประสานงานกับเครือข่ายที่สร้างในปี 2556-2557 กว่า 200 เครือข่ายให้ช่วยดูแลพื้นที่ของตนเอง ,การจัดทำแนวกั้นไฟในพื้นที่ไฟไหม้ซ้ำซ้อน จำนวน 3,500 ก.ม. ทั้งยังมีการให้ความรู้การทำกล่องลดปริมาณเชื้อเพลิง ทีได้จาก ใบไม้แห้ง กิ่งไม้ ดิน เพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยต่อไป ,รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ โครงการ ไม่เผาป่า รักธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์โดยมีการรณรงค์ทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ จัดทำกิจกรรม วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าซึ่งจะจัดทุกวันที่ 24 เดือน ก.พ.ของทุกปี และจัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน และป้ายประชาสัมพันธ์  และการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า  กรมป่าไม้ได้ใช้เทคโนโลยีGIS ในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าโดยใช้ข้อมูลจุดพิกัดความร้อน และติดตามผลผ่านช่องทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นไลน์

นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากแผนมาตรการในการดำเนินงานที่กรมป่าไม้ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรมป่าไม้ ยังได้ประสานงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือสอดส่องดูแลมิให้มีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าที่เสียหายจากการเกิดไฟป่า รวมถึงการจุดเผาวัชพืชทางการเกษตร/ตอซังข้าว ซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้ โดยกรมป่าไม้เองได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ทหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและ อปท. ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมไฟป่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปหากพบเห็นการเกิดไฟป่าบริเวณใด สามารถแจ้งกลับมาที่สายด่วนกรมป่าไม้ หมายเลข 1310 กด 3 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและประสานงานไปยังหน่วยงานที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ และเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ทันเวลา

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1015 ประจำวันที่ 6 - 12  กุมภาพันธ์ 2558)   
 

           

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์