วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

2เกษตรกรลป. ชิงผู้แทนภาคเหนือ


“สำคัญ วรรณบวร”เสนอเป็นหนึ่งในตัวแทนคนลำปางสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ  พร้อมเป็นกระบอกเสียงมีส่วนร่วมแผนพัฒนาฟื้นฟูเพื่อนเกษตรกร
           
ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกรเกษตรกรทั่วประเทศ โดยในเขตพื้นที่ภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ 17 จังหวัด สามารถมีผู้แทนเกษตรกรได้ จำนวน 5 คน ซึ่งจะมีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิ..2558 ณ หน่วยเลือกตั้งทุกตำบล โดยสมาชิกฯใช้สิทธิ์ได้ 1 เสียง 1 สิทธิ์ กาได้เพียงเบอร์เดียวเท่านั้น สำหรับจังหวัดลำปาง มีสมาชิก สมัครเข้ารับเลือกตั้ง 2 คน คือ เบอร์ 1 นายสำคัญวรรณบวร และ เบอร์ 23 นายชำนา­ เลียบโลก
           
นายสำคัญ­ วรรณบวร หนึ่งในสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำปางผู้สมัคร รับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เปิดเผยว่า ในฐานะที่ตนเป็นเกษตรกรเต็มตัวและคลุกคลีกับปัญหาด้านการเกษตรมาหลายด้าน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่­ยังพึ่งพาการช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องส่งเสริมการเกษตร และเรื่องของราคาผลผลิตการเกษตรที่มักถูกเอาเปรียบหรือประสบปัญหาราคาตกต่ำ ล้นตลาด รวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาไม่ทั่วถึง แม้จะมีเกษตรกรบางส่วนพึ่งพาตนเองและใช้แนวทางวิถีเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรพอเพียง แต่ต้องยอมรับว่า เกษตรกรยังคงมีหนี้สินเป็นวังวนเดิม
           
ดังนั้น ตนจึงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร เพื่อหวังเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.. 2542 ซึ่งมีบทบาท ในการออกเสียงและมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเกษตรระดับชาติ ด้านต่างๆ  คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร  พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร
           
"ผมเป็นเกษตรกรตัวจริง คลุกคลีกับปัญหาของเกษตรกรมามากมาย  การที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเปิดโอกาสให้สมาชิกจากทั่วประเทศ รับเลือกตั้งเข้าไปเป็นคณะกรรมการฯ คือการเปิดโอกาสให้เกษตรกรระดับพื้นที่ ในต่างจังหวัดเข้าไปมีส่วนร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้เกิดผล ในภาคเหนือ ผมมีเพื่อนเครือข่ายเกษตรกรหลายเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันในการส่งเสริมซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนกันหลายทาง ผมมองเห็นปัญหาหลายด้านที่อยากจะให้มีแผนพัฒนาให้เกิดผลอย่างจริงจัง อย่างน้อยหากผมมีโอกาสเป็นหนึ่งในตัวแทนของคนลำปางเข้าไปเป็นกรรมการระดับภาค และทำงานร่วมกับระดับประเทศ ก็ภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยกันนายสำคัญกล่าว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1033  วันที่  19  - 25  มิถุนายน 2558) 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์