วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลงดาบม.44 สุนีพ้นนายกฯรู้ล่วงหน้ามอบรองฯเบิ้มรักษาการ


คสช.สั่งระงับตำแหน่ง “สุนี” ไม่จ่ายเงินเดือน เจ้าตัวคาดเรื่องการเมือง ยันคดีเก่าจบหมดแล้ว  เกรียงเดชขึ้นนั่งรักษาการแทน เผยนายกฯรู้ล่วงหน้าจึงเซ็นมอบงานสำคัญให้สานต่อ พร้อมทำงานเต็มที่
           
เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน 2558  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 /2558 เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ระบุว่า ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558  เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 นั้น โดยที่ต่อมาหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติม ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558  ประกอบกับจำเป็นต้องแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการบางตำแหน่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานอันเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราวพุทธศักราช 2557  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
           
จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้  1. ให้นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวและไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งประจำสำนักงานปลัดกระทรวงที่สังกัดโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมาย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นการชั่วคราวก็ได้ 3. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ระงับการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 4. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 5 ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดแต่ต้องมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม โดยไม่ต้องมีคำร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสมในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจำตำแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.. 2555 อันเนื่องจากการไปช่วยราชการตามคำสั่งนี้  5. นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี อาจมีคำสั่งหรือมติเปลี่ยนแปลงคำสั่งตามข้อ 1 ถึงข้อ 5 ได้ตามที่เห็นสมควร
           
คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2558
           
ทั้งนี้ ในกลุ่มที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (จำนวน 7 รายได้มีชื่อนางสุนี สมมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอยู่ในลำดับที่ 7 ซึ่งต้องถูกระงับการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่มีคำสั่งเป็นต้นไป
           
ลานนาโพสต์ได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังนางสุนี สมมี  แต่ไม่สามารถติดต่อได้ โดยทราบจากคนใกล้ชิดว่านางสุนี เดินทางไปต่างประเทศ ดังนั้นจึงได้สอบถามไปยังนายทองดี จอมวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยว่า ได้ทราบข่าวแล้ว ตามอำนาจการบริหารราชการจะต้องให้รองนายกฯเป็นผู้รักษาราชการแทน ระหว่างที่นายก อบจ.ถูกระงับการปฏิบัติราชการ
           
อย่างไรก็ตาม ลานนาโพสต์ได้พยายามติดต่อนางสุนี ผ่านทางเฟสบุ๊กส่วนตัว กระทั่งนางสุนี สมมี ได้ตอบกลับและเปิดเผยว่า ตนยังแปลกใจอยู่ว่าเป็นเรื่องอะไร เนื่องจากเรื่องมะเยาหินหรือคดีต่างๆที่โดนร้องเรียนทางดีเอสไอและ ปปช.ได้ทำการสอบสวนและยกคำร้องไปหมดแล้ว  อาจจะเป็นเรื่องทางการเมืองก็เป็นได้ ส่วนตัวไม่ได้เครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะชินแล้ว ถ้าออกจากตรงนี้ได้ก็สบายใจ
           
ด้านนายเกรียงเดช สุทธิภักติ รองนายก อบจ.ลำปาง  เปิดเผยว่า หลังจากมีคำสั่งออกมาได้มีผู้ใหญ่่โทรมาสอบถามมากมาย และแนะนำในการทำงาน ซึ่งตนเองต้องปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อบจโดยตามคำสั่งของ คสช.ไม่ได้ระบุว่าผู้ใดจะต้องรักษาการแทน และเป็นงานระงับการปฏิบัติราชการนายกฯไว้ชั่วคราว ซึ่งยังคงมีตำแหน่งอยู่ ตนในฐานรองนายกฯจึงต้องรักษาราชการแทนนายกไปก่อน
           
เมื่อสอบถามว่านายกฯรู้ล่วงหน้าหรือไม่ นายเกรียงเดช กล่าวว่า คิดว่ารู้ เพราะนายกฯได้เซ็นคำสั่งให้ตนปฏิบัติราชการแทนไว้ตั้งแต่วันที่ 23 มิ..58 อีกทั้งยังมอบให้ลงรายมือชื่อในเอกสารสำคัญไว้ด้วย ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีใครลงนามได้นอกจากนายกฯเท่านั้น ตอนแรกก็แปลกใจว่าทำไมถึงมอบหมายงานสำคัญให้ตน จึงเชื่อว่านายกฯรู้ก่อนแล้วว่าจะมีคำสั่งออกมา จึงแต่งตั้งให้ตนทำหน้าที่แทน ก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ 
           
ส่วนเรื่องที่ทำให้โดนคำสั่งนั้นไม่ทราบเช่นกันว่าเป็นเรื่องใด ในตอนนี้เมื่อตนเข้ามารักษาการฯก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้อยู่ในกรอบมากขึ้น และต้องทำงานให้เกิดความโปร่งใส   รองนายก อบจ.กล่าว.

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1034 วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์