วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ต้ายโซล่าเซลล์ป่าเหียงร้องโยธาฯชาวบ้านป่าเหียงยื่นคำร้องโยธาธิการฯ ขอคงบัญชีแนบท้ายกฎหมายผังเมือง แจ้งรายละเอียดพื้นที่ให้ชัดเจน หวั่นมีโรงงานขนาดใหญ่ใช้ช่องว่างกฎหมายเข้ามาก่อสร้างในพื้นที่  ขณะเดียวกันเครือข่ายรักษ์บ่อแฮ้ว เข้ายื่นขอเพิ่มเติมข้อกำหนดต่างๆ  ห้ามโรงงานทุกชนิดสร้างในพื้นที่สีเขียว   ด้านผู้การศูนย์ฝึกตำรวจฯ เผยมีนโยบายก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์จริง แต่ยังไม่ได้สรุปสถานที่ อาจไม่ใช่ที่ จ.ลำปางก็ได้  ยันหากต้องสร้างมีพื้นที่ของศูนย์ฝึกฯเอง ไม่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
           
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 58 เวลา 13.00 น.  ชาวบ้านป่าเหียง หมู่ 1 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง นำโดยนายทรงพล ศรีคำสุข ผู้ใหญ่บ้านป่าเหียง และนายอินจันทร์ กองจินา   พร้อมด้วยนายวิทยา วงศ์ชมพู  ตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.บ่อแฮ้ว  รวมกับชาวบ้านประมาณ 30 คน ได้เข้ายื่นหนังสือคำร้องต่อโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง   โดยกลุ่มบ้านป่าเหียงได้ยื่นเรื่องคัดค้านการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง พร้อมแนบรายชื่อชาวบ้าน 666 รายชื่อ และคำร้องของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 34 ฉบับ
           
นายทรงพล ศรีคำสุข ผู้ใหญ่บ้านป่าเหียง  กล่าวว่า  ตามประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง พ.ศ.2556 จึงรวบรวมรายชื่อชาวบ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงบังคับใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดลำปางดังกล่าว  ในส่วนของพื้นที่หมู่บ้านป่าเหียง หมู่ 1  ต.บ่อแฮ้ว  ตามผังเมืองรวมจังหวัดลำปางได้ถูกกำหนดไว้ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทชุมชน(สีชมพู)ทั้งหมด  ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของราษฎรแล้ว  แต่เนื่องจากการตรวจสอบเอกสารประกอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2556 พบว่าได้มีการแก้ไขบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงแตกต่างไปจากเดิม อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ เดิมมีกำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่เดินเพื่อกิจการโรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภทและชนิดที่กำหนดตามบัญชีแนวท้าย และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน  แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการห้ามประกอบกิจการโรงงานบางประเภท ซึ่งเดิมห้ามอยู่แล้ว แต่เปิดโอกาสให้โรงงานที่ไม่มีการระบุห้าม สามารถเข้ามาประกอบกิจการได้มากกว่ากฎกระทรวงฉบับปัจจุบัน   ชาวบ้านจึงไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุง และขอให้คงเดิมเรื่องการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบัญชีแนบท้ายของผังเมืองรวมไว้ตามเดิม
           
นายอินจันทร์ กองจินา    กล่าวเพิ่มเติมว่า  ขณะนี้ได้ทราบว่าทางศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 5 มีโครงการที่จะเข้ามาทำโรงงานโซล่าเซลล์ในพื้นที่บ้านป่าเหียง แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจริงหรือไม่ ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ที่ทางศูนย์ฝึกฯขอใช้มาตั้งแต่ปี 2530 เพื่อเป็นพื้นที่การฝึกของตำรวจ บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ป่าประมาณ 300 ไร่ ที่ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งทำมาหากิน เป็นป่าต้นน้ำ ชาวบ้านป่าเหียงไม่ต้องการและไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำอะไรก็ตามในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งอยากจะคงไว้ให้เป็นป่าชุมชนของชาวบ้าน ไม่ใช่เฉพาะป่าเหียงหมู่บ้านเดียว แต่ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ใช้ป่าผืนนี้หาเลี้ยงชีพของตัวเองและครอบครัว   ทั้งนี้ ชาวบ้านไม่ได้มีการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แต่ไม่ต้องการให้มาโค่นป่าของชาวบ้านเพื่อจะนำไปตั้งโรงงาน  ในเบื้องต้นพื้นที่ตรงจุดนั้นตามกฎหมายระบุว่าเป็นพื้นที่สีชมพู ชาวบ้านก็สบายใจในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ทราบว่าในอนาคตจะมีการออกกฎหมายอะไรมาแก้ไขหรือไม่ จึงขอยื่นคำร้องยืนยันตามผังเมืองเดิม
           
ด้านนายวิทยา วงศ์ชมพู  ตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.บ่อแฮ้ว กล่าวว่า  ในส่วนของพื้นที่ ต.บ่อแฮ้ว ยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่บางส่วน จึงได้ยื่นคำร้องต่อโยธาธิการและผังเมือง ขอเพิ่มข้อกำหนดในการเข้ามาก่อสร้างโรงงานในพื้นที่  ให้มีข้อห้ามการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับพื้นที่สีชมพู จำนวน 107 ประเภท ไม่ให้มีโรงงานเข้ามาสร้างในพื้นที่ได้ เพราะชาวบ้านไม่ต้องการ ซึ่งการยื่นครั้งนี้จะเป็นผลหรือไม่ก็ต้องรอติดตามต่อไป
           
นายวัยวุฒิ ศรีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้กล่าวกับผู้ยื่นคำร้องว่า  ในขั้นตอนนี้เป็นการรับเรื่อง ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอีก 3 ชุดด้วยกันคือ คณะกรรมการระดับจังหวัด จากนั้นส่งไปที่คณะกรรมการกรมโยธาธิการและผังเมือง และสุดท้ายคือคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งเป็นบอร์ดชุดใหญ่ที่จะพิจารณาว่าจะอนุมัติตามคำร้องหรือไม่

ลานนาโพสต์ได้สอบถามเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไปยัง  พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์  ผู้บังคับการศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 5  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ทาง สนง.ตร.แห่งชาติกำลังดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เพื่อสร้างโรงงานโซล่าเซลล์  18 แห่งทั่วประเทศ แต่คิดว่าเรื่องยังอีกไกลที่จะได้ข้อสรุป  ส่วนในเรื่องอื่นๆนั้นตนเองไม่รู้อะไรเลยจึงตอบอะไรไม่ได้ ส่วนเรื่องที่จะสร้างในพื้นที่สีชมพูนั้นก็คงไม่ใช่อย่างแน่นอน เพราะหากจะสร้างก็ต้องสร้างในเขตของศูนย์ฝึกฯ หรือโรงเรียนพลตำรวจฯเดิม เรามีที่ดินมีโฉนด  ไม่ใช่ที่ของราชพัสดุ   แต่ที่แน่ๆเรื่องนี้ยังอีกนานที่จะเกิดขึ้น  หากเกิดขึ้นจริงก็อาจจะไม่ได้ก่อสร้างที่ จ.ลำปางก็เป็นได้ ทางคณะกรรมการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างอาจจะไปใช้ที่ของจังหวัดอื่นก็ได้

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1042 วันที่ 21 - 27  สิงหาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์