วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Great TU Lampang Campus มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และให้ผู้ประสงค์ที่จะเข้าศึกษา มีโอกาสเท่าเทียมกัน


“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และให้ผู้ประสงค์ที่จะเข้าศึกษา มีโอกาสเท่าเทียมกัน”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขยายการศึกษาไปภูมิภาค โดยดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางขึ้นที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 และตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากประชาคมชาวลำปาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก คุณบุญชู ตรีทอง ซึ่งได้บริจาคที่ดินและก่อสร้างอาคารเรียนรวมหลังแรกให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อำเภอห้างฉัตร จ. ลำปางนอกจากการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้ว คุณบุญชู ตรีทอง ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่อาจารย์ประจำ หรือผู้ที่จะมาเป็นอาจารย์ประจำ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางจนเรียนจบปริญญาเอกด้วย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีนักศึกษาทั้งหมด 2,000 คน มีการจัดการเรียนการ รวม 6คณะ ได้แก่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายที่จะเพิ่มการจัดการศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางตามความต้องการของประชาชนในภาคเหนือโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เช่น ในสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ก่อสร้างอาคารเรียนความสูง 5 ชั้น หลังใหม่วงเงินงบประมาณ 150,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้และกำหนดการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมบริการในปี 2560 วงเงินงบประมาณ 407,000,000 บาท เพื่อให้ประชาคมชาวจังหวัดลำปางได้มาใช้บริการห้องสมุดดิจิตัลขนาดใหญ่ ห้องประชุม  ห้องออดิทอเรี่ยม ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสถานที่เพื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่

·  ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

·  ห้อง SALC (Self Access learning Centre) เพื่อเป็นแหล่งฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

·  ห้องศาลจำลอง เพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มีพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติด้านศาล

·  ศูนย์หนังสือ

·  ห้อง ASEAN+1 (ประเทศญี่ปุ่น)

·  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

·  ห้องคอมพิวเตอร์ Graphic design

·  ห้อง one way mirror lab

·  อาคารฝึกปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์

·  อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม

·  ห้องฟิตเนต

·  ลานโพธิ์

·  สนามฟุตบอล

·  ลานกีฬากลางแจ้ง

·  หอพระ สำหรับให้นักศึกษาได้พักผ่อนหรือทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

·  ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง

·  ห้องละหมาดสำหรับนักศึกษามุสลิม

พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ

·  หอพักนักศึกษา จำนวน 2 อาคาร

·  โรงอาหาร จำนวน 2 แห่ง

·  ซุ้มขายอาหารจำนวน 1 แห่ง

·  ร้านสะดวกซื้อ 7/11

·  ร้านถ่ายเอกสาร

·  เครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ (ADM) สำหรับให้นักศึกษาขอใบรับรอง ใบเกรดใบคาดว่าจะจบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

·  ตู้ ATM ตู้ฝากเงิน  และตู้ปรับสมุดอัตโนมัติ

·  ตู้น้ำดื่มบริการฟรี

·  รถบัส และรถโดยสาร รับ – ส่ง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับตัวเมือง จังหวัดลำปาง

จากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จะพัฒนาทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จัดให้เป็นมหาวิทยาลัยในสวน (University  in  the  Park) และจัดให้มีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากขึ้น    ให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ สร้างความโดดเด่น สร้างความแตกต่าง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้นักศึกษาก้าวสู่ความสำเร็จบนโลกแห่งการเรียนรู้ ที่จะไม่ได้อยู่ในหนังสืออีกต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-268701-8เว็บไซต์ www.lampang.tu.ac.th หรือwww.facebook.com/ประชาสัมพันธ์มธ.ศูนย์ลำปาง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1041 วันที่ 14 - 20 สิงหาคม 2558)Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์