วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เมืองปานชูวิถีพื้นบ้าน โชว์อัตลักษณ์หัตถอุตสาหกรรม

จำนวนผู้เข้าชม Must See Places In Paris

จ.ลำปาง เดินหน้าเสริมศักยภาพชุมชนในพื้นที่ อ.เมืองปาน เปิดตัวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถอุตสาหกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาและวิถีชีวิต
           
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย 3 จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถ เสริมศักยภาพหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นในอำเภอเมืองปาน นำภูมิปัญญาและวิถีชีวิตพื้นบ้านของคนในพื้นที่ร่วมสร้างจุดเด่น ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย จัดงานเปิดตัวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ ซึ่งได้มีการจัดงานกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมีนายอภิวัฒน์ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้บริหารตัวแทนหน่วยงานองค์กรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการจากสังกัดหน่วยงานต่างๆ
           
ทั้งนี้สำหรับหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ ที่ได้ทำการเปิดตัวในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สากลซึ่งจังหวัดลำปาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดำเนินการในการพัฒนาและจัดตั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้หมู่บ้านต้นแบบแห่งการท่องเที่ยว เป็นจุดเชื่อมโยงสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น โดยได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย มาใช้ร่วมกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการพัฒนาภูมิทัศน์ของชุมชน ตลอดจนได้ใช้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างกระบวนการคิด ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคนในท้องถิ่น เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
           
โดยการเปิดตัวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอำเภอเมืองปาน ก็เพื่อต้องการสร้างกระแสการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองทางเลือก ต้องห้าม...พลาด Plus “ลำปางนครแห่งความสุข เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลาด้วยการนำเสนอจุดแข็งของชุมชนที่เป็นวิถีชีวิต ทั้งในแง่ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอันเป็นภูมิปัญญาที่คนในชุมชนได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยพื้นที่ตำบลแจ้ซ้อนถือเป็นชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ ที่ได้มีการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาคน ที่ได้เน้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านการพัฒนาสถานที่ เน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวการพัฒนาการอนุรักษ์ เน้นการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นให้ชุมชนสร้างนวัตกรรมสินค้าที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าทอมือ ที่ได้มีการพัฒนาจนเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของตำบล และในโอกาสเปิดตัวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ ทางชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแจ้ซ้อนทั้ง 12 ชุมชน ได้ร่วมกันนำกิจกรรมเด่น และน่าสนใจ ซึ่งล้วนเป็นอัตลักษณ์ประจำชุมชน มาร่วมออกบูธจัดแสดงเป็นนิทรรศการวิถีชีวิตคนตำบลแจ้ซ้อน ให้ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชม ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ตลอดจนได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่าย มีทั้งสินค้าหัตถอุตสาหกรรมของตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ สินค้าอาหารแปรรูป ผักปลอดสารพิษ และสินค้าจากพืชสมุนไพร เป็นต้น

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1093 วันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์