วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

ตม.ลำปางคุมเข้มต่างด้าว ต้องแจ้งชื่อเข้าพักใน24 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชม URL Counter

ตามพันธกิจของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ซึ่งมีหน้าที่ตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทที่ผ่านเข้า-ออก ราชอาณาจักร บริการคนเข้าเมืองตามนโยบายของรัฐด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมืองที่พักอาศัย อยู่ในราชอาณาจักร  ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของคนเข้าเมือง รวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ เพื่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจังหวัดลำปางขณะนี้ มีสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งอยู่ที่กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง(กองเมือง) เพื่อให้บริการและปฏิบัติงานทุกภารกิจของ ตม. มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559

พ.ต.ท.พรต เศรษฐกร สารวัตตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า แม้จังหวัดลำปางเป็นเมืองเล็ก แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยว และผู้พำนักอาศัยที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ไม่น้อย ทั้งนี้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มคือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพำนักในลำปาง ส่วนใหญ่เป็น ชาวยุโรป และเอมริกัน เกาหลี ทั้งนักธุรกิจ หรือบุคลากรชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานทักษะขั้นสูง เช่น เป็นครูอาจารย์ หรือเป็นโค้ช นักกีฬา รวมถึงบุคคลที่มีครอบครัวเป็นคนไทย ขณะนี้มีประมาณ 1,500 คน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานตามโรงงานหรือ สถานประกอบการในลำปาง 30 แห่ง จำนวน 3,000 คน

ส่วนนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเที่ยวและพักชั่วคราวเฉลี่ยเดือนละ ....คน "ขณะนี้เราได้พยายามประชาสัมพันธ์ให้ สถานประกอบการ และคนลำปางทั่วไปที่มีชาวต่างชาติพำนักอาศัยอยู่ด้วย รวมถึงโรงแรมที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก แจ้งแก่ สำนักงาน ตม. ทุกราย ภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ตามระเบียบกฎหมายที่ ชาวต่างชาติ ที่เข้ามาพักในลำปางเองก็ต้องแจ้งรายงานตัวเองในระยะ 90 วัน จะต้องแจ้งทุกครั้งเมื่อมีการย้ายไปพักชั่วคราวด้วยเช่นกัน ด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อความมั่นคงของประเทศ และการรักษาความสงบเรียบร้อย ประโยชน์ทุกด้านทั้งแก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ หากเกิดกรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสร้างความเดือดร้อนเสียหาย หรือได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันใด การเช็คสถานะที่อยู่พำนักที่อัพเดทล่าสุดจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน หรือแม้แต่ให้ความช่วยเหลือเช่นการค้นหาบุคคลชาวต่างชาติ ซึ่งอาจถูกทำร้ายเสียชีวิตในราชอานาจักรไทย จะสืบค้นข้อมูลได้ง่ายรวดเร็ว ขณะเดียวกันเราก็จัดระบบการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวกที่สุดให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปตามเป้าหมาย"

นอกจากด้านการประชาสัมพันธ์ที่กำลังพยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือที่ ตม.ใช้ที่สำคัญที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ทราบว่า ตม. ทำงาน 2 ส่วน คืองานด้านบริการและมีหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล เช่นงานทะเบียน แจ้งย้าย เข้าออก รวมถึงงานเพิกถอน สิทธิ์ในการอนุญาต คนต่างชาติทุกประเภท  ซึ่งงานด้านบริการนี้เน้นเพื่อความมั่นคง ซึ่งจะมีข้อมูลประวัติการพักอยู่ของชาวต่างชาติเอง และข้อมูลแวดล้อมอื่นๆ

อีกส่วนสำคัญคือสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ คือการสืบสวนปราบปราม ซึ่งในลำปางมีการจับกุมไม่น้อยกว่า 100 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดี แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมาย หรือแจ้งแต่ทำงานผิดประเภทตามที่แจ้งไว้ รวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติบางส่วนที่เข้ามาประกอบอาชีพที่ส่งผลกระทบหรือไม่เป็นธรรมต่อชาวไทย เช่น คดีชาวจีนมาลักลอบขุดทอง เมื่อหลายเดือนก่อน และกรณีชาวอินเดีย หรือกลุ่มเอเชียใต้ที่ เข้ามาประกอบอาชีพปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมาย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ระบุว่า ภารกิจของตม. นอกจากจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในพื้นที่ แล้วมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยเช่นกัน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1126 วันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์