วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

หนุน 4 ตลาด นำร่อง ดันเศรษฐกิจฐานราก

จำนวนผู้เข้าชม free hits

นายวัชระ ต่างใจ พาณิชย์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ผลักดันนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้แข็งแรงมาอย่างต่อเนื่อง ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเองก็ได้ดำเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ในด้านการส่งเสริมการตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้มีช่องทางและโอกาสในการตลาดที่เป็นรูปธรรม โดยร่วมมือเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมถึงบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปาง ในการพัฒนาตลาดขายปลีกสินค้าที่มีอัตลักษณ์ ของท้องถิ่นอยู่แล้วแต่พัฒนาให้โอกาสสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรไปจำหน่ายด้วย  โดยในปีนี้ได้ ร่วมส่งเสริมพัฒนาตลาดขายปลีก 4 โครงการ คือ

1. ตลาดเอาท์เลท ฟาร์มเมอร์มาร์เกต ศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์การ เกษตรสบปราบ อำเภอสบปราบ ซึ่งเพิ่งเปิดไปเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ขณะนี้มีกำไรเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการเดิม เดือนละประมาณ 50,000 บาท 

2.การจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ที่บิ๊กซีลำปาง ซึ่งเปิดช่องทางการค้าขายให้กลุ่มเกษตรกรต่างๆนำผลผลิตและสินค้าแปรรูปมาจำหน่ายบริเวณลานสินค้าที่จัดขึ้น ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากขณะนี้หมดช่วงเวลาของการจัดโครงการเปิดพื้นที่จำหน่ายดังกล่าวแล้ว แต่ทางห้างบิ๊กซีกำลังพิจารณาเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรที่มีศักยภาพและมีผลผลิตเพีพอต่อเนื่อง ขึ้นไปจำหน่ายบในพื้นที่บนห้างฯ ซึ่งอยู่ระหว่างหารือ ประชุมพิจารณาร่วมกันหลายฝ่าย

3.โครงการตลาดต้องชม ที่ตลาดทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร ซึ่งเปิดโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมีกลุ่มเกษตรกร นำสินค้าไปวางจำหน่าย 3 กลุ่มคือ วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมีอินทรีย์เวียงตาล ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิก 40 รคายใช้พื้นที่เพาะปลูกในเขตนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร  ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ วอแก้ว และส้มสายน้ำผึ้งปลอดภัยจาก วันดีฟาร์ม โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน มียอดขายรวมกันเฉลี่ยวันละ 10,000 บาท 

โครงการที่สี่คือโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดถนนวัฒนธรรม ซึ่งมีการค้าขายและการท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้ว แต่จะมีการจัดรูปแบบให้ยกระดับน่าซื้อให้มากขึ้น เช่น สินค้าที่วางแบกับดิน ให้มีรูปแบบที่น่าซื้อมากขึ้น รวมถึงการจัดโซนสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ แต่จะยังคงรูปแบบวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ และเน้นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และให้มีการขยายผลด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งได้ขอรับงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อดำเนินการจำนวน 2 แสนบาท

พาณิชย์จังหวัดลำปางกล่าวว่า ในด้านอื่นๆ ที่ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ของลำปางไปจำหน่ายในช่องทางตลาดในประเทศ อื่นก็ยังคงทำตามปกติ โดยปีนี้ได้ไปร่วมโรดโชว์ นำสินค้าจากผู้ประกอบการเซรามิกและของดีลำปาง ประมาณ 40 ราย ไปจำหน่ายที่ จังหวัด ชลบุรี มียอดขาย 2.5 ล้านบาท  จังหวัดอุดรธานี มียอดขาย 3.3 ล้านบาท และล่าสุดที่จังหวัดบุรีรัมย์ มียอดขาย 2.6 ล้านบาท   ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมกระตุ้นการตลาดและสร้างรายได้ให้กับภาคการค้าพาณิชย์ของลำปาง แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่ทุกฝ่ายพยายามช่วยกันผลักดันให้เกษตรกรได้เรียนรู้การตลาดจากการพบกับผู้ซื้อด้วยตัวเอง เพื่อเป้นฐานการพัฒนาไปสู่การขายเชิงพาณิชย์ หรือรูปแบบที่ทันสมัยเช่น การขายผ่านออไลน์ซึ่งต้องเรียนรู้เรื่องการขาย การบรรจุหีบห่อ และการขนส่ง ตามแบบที่ลูกค้าต้องการในอนาคต  

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับ 1126 วันที่ 21 - 27 เมษายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์