วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

‘ปิดทองหลังพระ’ตามรอยพ่อ ฟื้นศก.ชุมชน272หมู่บ้าน

จำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

โครงการ “ปิดทองหลังพระ”ลำปางเดินหน้า ปลูกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย ร.9 นำร่องแล้ว 272  หมู่บ้าน ดันโครงการที่แล้วเสร็จเข้าแผนพัฒนาจังหวัด ปี61 กว่า 10 ล้านบาท หวังสร้างเศรษฐกิจชุมชนโดยคนในพื้นที่ครบทุกหมู่บ้าน

ศุกลรัตน์ จันทร์มณี  ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2557-2560 โดยกำหนดพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหมู่บ้านทั่วประเทศ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based Approach) เป็นหลัก และให้มีการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชน ในการเชื่อมโยงข้อมูลระดับพื้นที่ เพื่อทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ของชุมชน นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์หรือแผนชุมชน  ตามแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 'ในหลวง รัชกาลที่ 9' ทั้งนี้ทางจังหวัดลำปาง มีหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนา จำนวน 272 หมู่บ้าน มาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2557 (ยุค ผวจ.นายธานินทร์ สุภาแสน ประจำปีงบประมาณ 2558) มาจนถึงปัจจุบัน

แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ เป็น 3 โซน  คือ พื้นที่โซนเหนือ ประกอบด้วย อำเภอเมืองปาน แจ้ห่ม วังเหนือ และงาว พื้นที่โซนกลาง ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง เกาะคา ห้างฉัตร แม่เมาะ และแม่ทะ และพื้นที่โซนใต้ ประกอบด้วย อำเภอเสริมงาม สบปราบ เถิน และแม่พริก โดยมีนายอำเภอแต่ละพื้นที่เป็นแกนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐจัดสรรงบประมาณ ใช้ในการรวมรวมข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ให้ทุกอำเภอตามจำนวนของหมู่บ้านๆ ละ 3,000 บาท รวม 272 หมู่บ้าน(จาก 932 หมู่บ้าน)  เป็นเงิน 816,000 บาท และสนับสนุนระดับจังหวัดจำนวน 205,000 บาท สำหรับใช้ในการบริหารจัดการ กำกับดูแล ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของทุกอำเภอ ในการร่วมเดินสำรวจข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือนและสภาพพื้นที่ภาพรวมของหมู่บ้าน จับพิกัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยมองเห็นปัญหาทุน และศักยภาพชุมชนนำไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหากำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูล ร่วมกัน และใช้เทคโนโลยี  GPSและ GIS สารสนเทศภูมิศาสตร์และงานด้านไอทีมาจัดข้อมูลให้สามารถคลิกดูได้สะดวก

“หัวใจสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์หรือโครงการปิดทองหลังพระความสำคัญอยู่ที่ทีมงานในการที่จะเข้าไปเป็นตัวขับเคลื่อน ช่วยเหลือ ดูแลหมู่บ้านให้ชาวบ้านสามารถเดินได้ตนเองได้ในที่สุด ซึ่งระยะของการอยู่รอดนั้นจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี ที่รัฐจะเป็นพี่เลี้ยงให้ การทำงานโครงการปิดทองหลังพระ ทุกขั้นตอนมีรูปแบบวิธีการทำงานที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงหลักการทำงานที่ต้องลงมือ ปฏิบัติจริง และใช้ข้อมูลที่มีอยู่เดิม รวมทั้งข้อมูลที่ต้องสำรวจใหม่นำ ไปสู่แผนพัฒนาของหมู่บ้าน ที่ผ่านมา เราพบว่า หลายหมู่บ้านมีศักยภาพหลายด้าน ที่ยังไมได้ถูกพัฒนาด้วยคนในท้องถิ่นเอง เช่น บางแห่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ได้ บางมีแหล่งน้ำ มีวัตถุดิบสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่ๆที่ยังไม่มีใครในหมู่บ้านนั้นทำ ขณะนี้ หลายหมู่บ้านเริ่มจะเห็นภาพและรู้จักวิธี ลุกขึ้นมาคิดและทำโครงการต่างๆ ส่วนเรื่องงบประมาณ มีหลายช่องทางที่หน่วยงานต่างๆพร้อมจะสนับสนุน หรือแม้กระทั่งงบประมาณประจำปีของท้องถิ่นก็นำงบประมาณลงระดับพื้นที่ได้อย่างเกิดประโยชน์” 

ทั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ตามลักษณะของแผนงาน โครงการมี 3 รูปแบบคือ1. โครงการที่ดำเนินการเองโดยหมู่บ้าน ซึ่งไม่ใช้งบประมาณ2. โครงการที่ดำเนินการร่วมระหว่างหมู่บ้านกับ อปท. หรือส่วนราชการ โดยลักษณะใช้แรงงานของชาวบ้าน อปท. หรือส่วนราชการสนับสนุนงบประมาณจัดหาวัสดุ3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเนื่องจากเกินขีดความสามารถของหมู่บ้าน ขณะนี้ทางจังหวัดได้นำแผนโครงการ 272 หมู่บ้านเข้าขอรับการสนับสนุนตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ประมาณ 10 ล้านบาท สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก

โครงการปิดทองหลังพระเปรียบเสมือนการสร้างรากฐาน เสาเข็มที่แข็งแกร่งให้กับพื้นที่ระดับชุมชนและหมู่บ้าน เตรียมความพร้อมตัวเองให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด และแนวทางของหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้แนวทางตามพระราชดำริ เป็นขุมทรัพย์ของเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนนั้นๆอย่างแท้จริง และมีเป้าหมายขยายพื้นที่ให้ครบ ทุกหมู่บ้านโดยเร็ว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1137 วันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2560)


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์