วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สร้างไม่รู้จบ เปิดข้อตกลงพบปมปัญหา สนามกีฬาร้าง ยืดเวลา-ลดเงิน

จำนวนผู้เข้าชม IP Address

หลังจากที่ลานนาโพสต์ได้มีการนำเสนอความคืบหน้าก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปางไปครั้งล่าสุด  เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 60  โดยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง บนพื้นที่ราชพัสดุ ด้านหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา  พบว่าไม่มีเครื่องจักรในการก่อสร้างแต่อย่างใด และไม่ทราบว่ามีคนงานอยู่ในบริเวณตัวอาคารหรือไม่  เนื่องจากโดยรอบพื้นที่ไม่พบว่ามีคนงานทำงานอยู่ มีเพียงกองวัสดุอุปกรณ์เกลื่อนกลาดอยู่จำนวนมากเท่านั้น   ซึ่งความคืบหน้าถือว่าไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก

ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ได้ใช้สิทธิ ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขอสำเนาเอกสารสัญญาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาลำปาง ไปยังผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ จึงยื่นหนังสืออุทธรณ์ไปยัง ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อวินิจฉัยสั่งการให้ศูนย์สร้างทางลำปางปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

ต่อมาวันที่ 3 ส.ค.60  ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ได้สำเนาส่งหนังสือที่ คค 06114.1/1524  เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ว่า ทางศูนย์สร้างทางลำปางได้มีการตอบชี้แจงมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.60  พร้อมแนบหลักฐานการส่งหนังสือชี้แจง และแนบเอกสารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมมาด้วยพร้อมกัน

สำหรับบันทึกข้อตกลงโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับกรมทางหลวง  วันที่ 18 มิ.ย.57 ได้มีการร่วมลงนามกันระหว่าง นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายชัชวาล บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง  โดยร่วมมือกันในการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา วงเงินค่าก่อสร้าง 115 ล้านบาท  โดยเบิกจ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ.2556  วงเงิน 20.01 ล้านบาท   เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557  วงเงิน 50.44 ล้านบาท  และผูกพันปีงบประมาณ 2558 วงเงิน 44.55 ล้านบาท  ประกอบด้วย งานก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่-ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์   งานก่อสร้างอัฒจันทร์ประธานทิศตะวันตก งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และงานอื่นๆ  กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 ก.ย.58  กรณีไม่ส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลง กรมทางหลวงต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะมีการตกลงให้มีการพิจารณารับผิดชอบในการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย  หากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ ทั้งสองฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่เกิน 15 วัน   

ส่วนการจ่ายเงิน การกีฬาแห่งประเทศไทยจะโอนงบประมาณให้กรมทางหลวงดำเนินการเบิกจ่ายแทนกันตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง เมื่อได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว   โดยกรมทางหลวงจะต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยทราบ ทุก 30 วัน  ก่อนส่งมอบงานจะต้องทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพใช้การได้ทันที   และความรับผิดชอบหลังจากส่งมอบงานภายในกำหนดเวลา 2 ปี  หากมีการชำรุดของงานก่อสร้าง กรมทางหลวงต้องเป็นผู้รับผิดชอบและเร่งเข้าซ่อมแซมให้เรียบร้อย ภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่คิดค่าสิ่งของ แรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ได้มีนายสังเวียน บุญโต  รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร และนายธานินทร์ สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง เป็นพยาน

จากนั้นวันที่ 5 ม.ค. 2558  ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยแก้ไขงบประมาณการก่อสร้างลงเหลือ 107.944 ล้านบาท  โดยเบิกจ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ.2556  วงเงิน 20.01 ล้านบาท   เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557  วงเงิน 50.44 ล้านบาท  และผูกพันปีงบประมาณ 2558 วงเงิน 37.494 ล้านบาท   รวมทั้งปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาแล้วเสร็จ จากเดิมวันที่ 30 ก.ย.58  เป็น 30 ก.ย. 59  โดยบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม เป็นการลงนามระหว่าง นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย  และนายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง  มีนายสังเวียน บุญโต  รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร และนายธานินทร์ สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง เป็นพยาน

นายประจักษ์ ปัญญาเลย  ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  กรมทางหลวงได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 115 ล้านบาท ตามบันทึกข้อตกลงครั้งแรก ต่อมาได้มีการปรับลดงบประมาณลงมาที่ 107.944 ล้านบาท ตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมครั้งที่ 1  ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการโอนงบประมาณมาให้กรมทางหลวง ในปี 2556 เป็นเงิน 20.01 ล้านบาท และปี 2557 เป็นเงิน 50.44 ล้าบาท   ทางศูนย์สร้างทางลำปางได้ทำการก่อสร้างสนามกีฬา ตั้งแต่ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปางท่านเดิม คือช่วงก่อนเดือน พ.ย. 59 ได้มีการเบิกจ่ายเงิน 50.44 ล้านบาท ในรูปแบบการดำเนินงานเอง ไม่มีการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีการประกวดราคาแต่อย่างใด  คิดเป็น 46.7 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณทั้งหมด  ซึ่งขณะนั้นผลการก่อสร้างได้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์   หลังจากเดือน พ.ย. 59 ถึงปัจจุบัน ตนได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง  ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใด  แต่ได้มีการดำเนินการก่อสร้างต่อไปในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายมาแล้ว ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ 46.7 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นค่างานประมาณ 50 ล้านบาท

นายประจักษ์  กล่าวว่า  ในส่วนของงบประมาณที่รับโอนมาแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีก 20.01 ล้านบาท จะใช้วิธีการหาตัวผู้รับจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ตามระเบียบพัสดุต่อไปประมาณเดือน ก.ย. 60 นี้   นอกจากนั้นยังมีงบประมาณที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอีก 37.494 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้รับโอนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1141 วันที่ 11 -17 สิงหาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์