วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มติ ครม.ตั้ง บก.ลานนาโพสต์ กก.คุมเข้มคุณภาพ รพ.

จำนวนผู้เข้าชม .

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ พ.ย.60 ที่ผ่านมา  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แทน รองศาสตราจารย์ธิดา นิงสานนท์ ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.60 เป็นต้นไป และให้มีวาระเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหาร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งไว้แล้ว

สำหรับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน (Healthcare Accreditation Institute (Public Organisation)) เป็นองค์การมหาชนของไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 มีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลรวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นองค์กรมหาชนที่ปรับเปลี่ยนมาจาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ซึ่งจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อ พ.ศ. 2542 ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนารูปแบบของการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ต่อมาได้มีการผลักดันให้เกิดเกิดองค์กรที่มีความคล่องตัว สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวมเร็ว จึงมีการปรับเปลี่ยนสถานะเป็น "สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)" หรือ สรพ.

โดยสถาบันมีบทบาทหน้าที่ เช่น  ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมิน และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล

ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนภาคเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

 และจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กล่าวว่า จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ โดยจะใช้ประสบการณ์ที่ทำงานด้านสื่อมวลชน ด้านกฎหมาย และการสอนมาราว 40 ปี มาปรับใช้กับการทำงานในหน่วยงานแห่งนี้ เพื่อให้สถานพยาบาลอันเป็นที่พึ่งพาสำคัญของประชาชน เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
  
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1154 วันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2560)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์