วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

สตง.งัดข้อ 'กิตติภูมิ' เรียกคืนเงินกองทุน

จำนวนผู้เข้าชม

สตง.เรียกคืนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ่ายค่าเช่าเครื่องเสียง ทั้งที่ชุมชนมีการจัดซื้อเครื่องเสียงอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเช่าอีก แนะให้ตรวจสอบกลั่นกรองโครงการก่อนที่จะอนุมัติ  กิตติภูมิยันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ชี้แจงแล้วตามขั้นตอน

กรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ได้ตรวจสอบงบประมาณประจำปี 2559  ของเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 59  และมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณไม่เป็นไม่ตามเกณฑ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยรายละเอียดระบุว่า

เทศบาลนครลำปางได้ตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการจัดงานต่างๆ  เช่น การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว แผ่นพับ วารสารฯลฯ ไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมดอื่น และได้เบิกเป็นค่าจ้างจัดทำรายการกิจการประจำปี 2558 ของเทศบาลนครลำปาง เป็นเงิน 335,000 บาท ตามฎีกาเลขที่คลังรับ 9670 ลงวันที่ 1 ก.ย. 59  ซึ่งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลนครลำปางที่ตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายไม่ปรากฏอยู่ในการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นแต่อย่างใด

 และการออกกำลังกายที่มีลักษณะต่อเนื่องทั้งปี  และบางโครงการมีการจัดโครงการเป็นประจำต่อเนื่องจากปีก่อนจำนวน 10 โครงการ มีการเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องเสียง ตั้งแต่ 6,000 -38,000 บาทต่อโครงการ  อีกทั้งภาพถ่ายประกอบการรายงานผลดำเนินงาน เครื่องเสียงที่มีการเช่าเป็นเครื่องเสียงที่มีราคาไม่เกิน 5,000 บาท โดยข้อมูลจากการจัดซื้อของโครงการที่ขอรับสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 18 โครงการ จัดซื้อเครื่องเสียงในลักษณะเดียวกันจากร้านค้าเครื่องละ 5,000 บาท ทั้งหมด 18 ชุมชน  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถพิจารณาสนับสนุนกลุ่ม ประชาชน และหน่วยงานได้ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557   เป็นที่น่าสังเกตว่ามีโรงเรียน 4 แห่ง จัดทำโครงการแกว่งแขนลดพุ่งมุ่งสู่สุขภาพดี  โดยมีการเช่าเครื่องเสียงจำนวน 36 ครั้ง ครั้งละ 200 บาท  เป็นเงินโรงเรียนละ 3,200 บาท คิดเป็นเงิน 28,800 บาท

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีการจ่ายค่าเช่าเครื่องเสียง เป็นค่าใช้จ่ายหลักในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ เช่นกิจกรรมออกกำลังกาย มีค่าเช่าเครื่องเสียงในจำนวนที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ในราคาไม่เกิน 5,000 บาท  และครุภัณฑ์ยังสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมโครงการอื่นๆของชุมชน และหน่วยงานอื่นๆต่อไปได้  สาเหตุจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่มีข้อมูลของกลุ่ม ประชาชน  หน่วยงานที่มาขอรับเงินสนับสนุนเพียงพอ เพื่อนำมาใช้ในการอนุมัติโครงการ  โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองไม่มีการสำรวจข้อมูลก่อนการพิจารณาโครงการ และไม่ใช้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาโครงการ ส่งผลให้สูญเสียงบประมาณจำนวนมากและต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

เทศบาลนครชี้แจงว่า จะพบปัญหาในภายหลังจากที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์แล้ว เป็นสิ่งที่คณะอนุกรรมการกองทุนฯ สามารถกำหนดมาตรการและแนวทางการใช้ครุภัณฑ์ การเก็บรักษา และการบำรุงรักษาให้กับกลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนได้  ซึ่งการชี้แจงดังกล่าวไม่สามารถรับฟังได้

ทาง สตง.จึงเสนอแนะให้เรียกเงินคืนกองทุนฯโดยเร็ว กรณีที่โรงเรียน 4 แห่ง มีค่าเช่าเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรม 28,800 บาท และกำชับให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆให้รัดกุมและรอบคอบมากขึ้น   ในส่วนของชุมชน 18 ชุมชน มีมีการขออนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงแล้ว แต่ยังมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าเครื่องเสียงสำหรับโครงการอื่นอีก ให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่ามีการนำเครื่องเสียงมาใช้สำหรับเบิกค่าเช่าโครงการอื่นๆของชุมชนหรือไม่  หากเกิดความเสียหายต่อทางราชการให้ดำเนินการเรียกเงินค่าเช่าเครื่องเสียงคืนกองทุนโดยเร็ว   และให้กรรมการกองทุนฯ สั่งให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองสำรวจข้อมูลกลุ่มหรือองค์กรชุมชน หรือหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ว่ามีกลุ่มหรือองค์กรหรือหน่วยงานใดที่มีเครื่องเสียงใช้ในการดำเนินการอยู่แล้ว  แต่ขอรับการสนับสนุน ให้เรียกเงินค่าเช่าเครื่องเสียงคืนกองทุนโดยเร็ว แล้วรายงานข้อมูลการสำรวจให้คณะกรรมการกองทุน เพื่อประกอบการพิจารณาในการอนุมัติโครงการต่อไป  กรณีที่มีการอนุมัติโครงการ ที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้คณะกรรมการกองทุนกำหนดมาตรกาและแนวทางการใช้ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา และการบำรุงรักษาให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน และสั่งการให้คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล กำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ดังกล่าว

ด้านนายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า ในเรื่องนี้ทางเทศบาลได้มีการชี้แจงไปยัง สตง.เรียบร้อยแล้ว  เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ทางเทศบาลได้รับการท้วงติงมากกว่า 100 เรื่อง แต่เมื่อมีความเข้าใจไม่ตรงกันก็ชี้แจงทำความเข้าไปไป ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1162 วันที่ 12 - 18 มกราคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์