วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ไฟป่าลำปางเสี่ยงสูง 1 ใน 9 ภาคเหนือสั่งงดเผา 60 วัน

จำนวนผู้เข้าชม Counter for tumblr

รองอธิบดี ปภ. เข้มผู้ว่าฯ ป้องกันไฟป่า  ระบุลำปางเป็น 1 ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัน  กองบัญชาการ ปภ. แห่งชาติ  สั่งการหน่วยงานในพื้นที่ ป้องกัน ระงับเหตุ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  ลำปางสั่งงดเผาเด็ดขาด 60 วัน ตั้งแต่ 10 ก.พ.61 เป็นต้นไป

นายกอบชัย บุญอรณะ  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สัมภาษณ์ในงานรวมพลคนกู้ภัย ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง กรณีปัญหาหมอกควันและไฟป่า  ว่า 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ เมื่อเกิดไฟป่าหรือการเผาในที่โล่งทุกชนิด หมอกควันไม่สามารถลอยออกจากพื้นที่ได้ ทำให้ปกคลุมอยู่ในสภาพแวดล้อม และชั้นบรรยากาศเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดังนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควันดังกล่าว บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น ทหาร สถานีอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามมาตรการที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดอย่างเข้มงวด โดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุต้องดับไฟให้ได้ และหลังเกิดเหตุให้ดูแลเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

ขณะที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สั่งการ 65 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง ดำเนินมาตรการเชิงพื้นที่อย่างเข้มงวด ในพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน เมือง และพื้นที่ริมทาง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561

นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีหนังสือสั่งการให้ 65 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ดำเนินมาตรการเชิงพื้นที่อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ควบคุมไฟป่า จัดทำแนวป้องกันไฟ จัดกำลังลาดตระเวน ประกาศเขตพื้นที่ห้ามเผา รวมทั้งจัดทำบัญชีผู้มีพฤติกรรมเข้าป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ ทั้งนี้ ให้บูรณาการประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหาร และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด, พื้นที่เกษตรกรรม ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร การห้ามเผาเด็ดขาด การรณรงค์ใช้สารย่อยสลาย หรือไถกลบตอซังข้าว  ข้าวโพดซากวัสดุพืช และการแปรวัสดุการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การทำสารชีวมวล การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์ รวมทั้งจัดอาสาสมัครเฝ้าระวังไม่ให้เกษตรกรลักลอบเผา, พื้นที่ชุมชน เมือง ให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกติการ่วมกันของชุมชน โดยใช้กลไกประชารัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันการเผาในพื้นที่ชุมชน เมือง จัดชุดปฏิบัติการประจำตำบล หมู่บ้าน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบมาตรการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด และพื้นที่ริมทาง ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกำลังอาสาสมัครภาคประชาชน จิตอาสา ทำการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และกำจัดเศษวัสดุ ขยะ ใบไม้แห้ง ที่เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ริมทาง เพื่อไม่ให้มีเชื้อไฟและใช้เป็นแนวกันไฟด้วย

ในส่วนของจังหวัดลำปาง ได้กำหนดเขตควบคุมไฟป่าทั้ง 13 อำเภอ พร้อมตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยประกาศงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด เป็นเวลา 60 วัน ตั้งแต่ 10 ก.พ.61 ถึง 10 เม.ย. 61

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในลักษณะบูรณาการช่วยเหลือกัน เพื่อให้ทุกพื้นที่มีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน โดยในปีที่ผ่านมา จังหวัดลำปางเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันมากที่สุด ดังนั้นในปีนี้จึงต้องมีมาตรการในการปฏิบัติงานให้เข้มงวด เข้มข้น และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง จังหวัดจึงได้กำหนดให้ทุกพื้นที่ใน 13 อำเภอ เป็นเขตควบคุมไฟป่า และได้ออกประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดลำปาง ไปแล้วเมื่อเดือน ธ.ค.60 ที่ผ่านมา กำหนดห้วงระยะเวลาวิกฤต งดเว้นการเผาป่า วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะและวัชพืชข้างทาง รวมทั้งการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นเวลา 60 วันตั้ง แต่วันที่ 10 ก.พ. 61 ถึง 10 เม.ย.61  ตลอดจนอนุญาตให้ราษฎรผู้ครอบครองพื้นที่ บริหารจัดการเชื้อเพลิงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ โดยต้องขออนุญาตจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ก่อนการเผาทุกครั้งหากไม่ดำเนินการจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ให้มีการขึ้นทะเบียนผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการหาของป่าหรือมีกิจกรรมในพื้นที่ป่า การจดทะเบียนและควบคุมการเผาและบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตลอดจนกำหนดให้มีการตั้งฐานปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 21 ฐานครอบคลุมทุกอำเภอ รวมทั้งสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้สามารถลดพื้นที่การเผาให้เหลือน้อยที่สุด ส่งผลให้จำนวนวันที่มีค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เกินมาตรฐานน้อยที่สุด (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1165 วันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์