วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แล้งนี้ไม่กลัว...แล้ง

จำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

จารุเกียรติ  ปัญญาดี  พลังงานจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจบ่อบาดาลเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนมีน้ำใช้ในหน้าแล้ง ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนทางเลือกในภาคครัวเรือนแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ตามโครงการ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

ผ่านมา การผลิตและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคครัวเรือนเพื่ออุปโภคและทำการเกษตรมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับศักยภาพที่มีอยู่ เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งเงินทุนได้ ดังนั้นการเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคครัวเรือนจะสามารถช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายและลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก ที่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของผลกระทบภาวะโลกร้อนซึ่งมาจากการใช้พลังงานที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และทุกวันนี้ทั่วประเทศก็ประสบกับปัญหาด้านภัยแล้งอยู่แล้ว จึงไม่สามารถที่จะหาน้ำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ ทำให้ประชาชนส่วนมากละทิ้งถิ่นฐานไปหางานทำในช่วงหน้าแล้งของทุกปี

ดังนั้นการใช้แหล่งน้ำใต้ดินโดยระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์จึงมีความจำเป็น เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหมือนกับการใช้เชื้อเพลิงหรือกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก หากหันใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นตัวหลักในการสูบน้ำแล้วชาวบ้านหรือเกษตรกรก็ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆอีก เนื่องจากลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 10-15 ปี 

ที่ผ่านมา นายจารุเกียรติ  ปัญญาดี  พลังงานจังหวัดลำปาง และทีมงานได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพอุปกรณ์เพื่อให้พร้อมสำหรับสูบน้ำในหน้าแล้งนี้ โดยได้ลงพื้นที่ไปแล้ว 12 บ่อบาดาล ได้แก่  บ้านค่ากลางหมู่ที่ 2  ต.บ้านค่า  อ.เมืองลำปาง  บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 5 ต.บ้านค่า  อ.เมืองลำปาง  บ้านเหล่า หมู่ที่ 4  ต. บ้านเป้า  อ.เมืองลำปาง  บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6  ต.ท่าผา  อ.เกาะคา  บ้านศาลาหม้อ หมู่ที่ 7  ต.ท่าผา  อ.เกาะคา

บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7  ต.ปงดอน   อ.แจ้ห่ม  บ้านเหล่า หมูที่ 5  ต.ล้อมแรด  อ.เถิน  บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 10  ต.บ้านขอ  อ.เมืองปาน  บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9  ต.ร่องเคาะ  อ.วังเหนือ  บ้านใหม่ หมู่ที่ 6  ต.วังเหนือ  อ.วังเหนือ  บ้านทุ่งงาม หมู่ที่ 3  ต.ทุ่งงาม  อ.เสริมงาม  บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3  ต.วอแก้ว อ. ห้างฉัตร  ใช้ประโยชน์ในพื้นที่กว่า 300 ไร่
           
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1166 วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์