วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

โซล่าเซลล์สูบน้ำต้านภัยแล้ง

จำนวนผู้เข้าชม .

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา จารุเกียรติ  ปัญญาดี  พลังงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สู้ภัยแล้งด้วยระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จังหวัดลำปางมีสัดส่วนพื้นที่ทำการเกษตรค่อนข้างสูง และประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้งอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากแหล่งน้ำเพื่อนำมาใช้ในการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค ดังนั้นสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร สู้ภัยแล้งด้วยระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเทคนิค ในการนำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรกรรม ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่นับวันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี

สำหรับผู้เข้าอบรมในวันนี้ ประกอบด้วยเครือข่ายเกษตรกร คณะทำงานการปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพลังงานชุมชน ผู้แทนหน่วยงานราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

อยากรู้เรื่องพลังงานสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทร. 054-265-159 
E-mail:[email protected]

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1173 วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์