วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นวัตกรรมสีทาบ้าน ที่เป็นมากกว่าสีเพื่อความสวยงาม

จำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

สีมีสวนชวยใหบานดูมีชีวิตชีวาและนาอยูขึ้น แตจะเปนอยางไรถาสีที่ใชทาบานเปนไดมากกวาวัสดุเติมแต่งเพื่อสรางความงามใหบาน แตเปนนวัตกรรมที่ชวยใหบาน เปนมิตรตอคน และสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้นสีทาผนังภายนอกที่มีจําหนายในประเทศไทยมีใหเลือกหลากหลาย สามารถสะทอนความรอนได ลดอุณหภูมิภายในบานใหต่ำลงไดประมาณ 2-5 องศา มีทั้งแบบฟลมชนิดกึ่งเงา และชนิดดาน ใหเลือกใช เช็ดลางทําความสะอาดไดงาย ทนตอสภาพอากาศเมืองรอนไดดีทําใหสีสดไมซีดจาง มีการผสมสารปองกันเชื้อรา ตะไครน้ำ ดาง และคราบเกลือ ใชทาไดกับพื้นผิวหลายชนิด จะขอยกตัวอยางนวัตกรรมสีทาบาน ดังนี้

1. สีสะทอนความรอน (Ceramic Coating) เปนสีที่มีองคประกอบหลักเปนเซรามิกสทรงกลมที่ภายในเปนชองสุญญากาศขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 100 ไมครอนเรียงตัวกันเปนเซลลปด ซึ่งจะไมดูดซับความรอน ชวยปองกันไมใหความรอนผานได และคายความรอนออกไปอยางรวดเร็ว จึงทําหนาที่เปนฉนวนสะทอนความรอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. สีฟอกอากาศ ปจจุบันมีการพัฒนาสีฟอกอากาศซึ่งเปนสีไรกลิ่น สวนประกอบปราศจากสารระเหย จึงปลอดภัยตอผูอยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ชวยรนระยะในการรอกลิ่นระเหย เมื่อทาเสร็จก็สามารถเขา อยูไดทันที เหมาะสําหรับทาตกแตงภายใน บริเวณที่ตองการความสะอาดเปนพิเศษ


3. สีกันรอย เปนนวัตกรรมสีทาบานที่ถูกพัฒนาขึ้นดวยเทคโนโลยี Nano Crystal Glass จากประเทศเยอรมนี มี
โครงสรางอณูสีเรียงตัวแนนคลายผลึกคริสตัล ปกปองพื้นผิวจากการยึดเกาะของคราบปากกาเคมี สีสเปรยปากกาไวทบอรด ปากกาเมจิก สีชอลค สีเทียน คราบสกปรกตางๆ ชวยลบรองรอยที่เราไมตองการออกไดอยางงายดาย ทาไดทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกัน คือ ไมดูดซับความรอน สะทอนความรอนไดสูง กระจายความรอนไดดี ไมลามไฟ ไมติดไฟงาย ชวยปองกันรังสี UV ชวยปองกันการแตกราวของหลังคาทําใหมีอายุการใชงานนานขึ้น

วิธีการทาสีสะทอนความรอนเปนวิธีการเดียวกับการทาสีทั่วไป คือ ทาดวยลูกกลิ้งและแปรง หรือพนดวยเครื่องพนสี ซึ่งสวนใหญจะใชกับบริเวณหลังคาบาน เชน หลังคาเมทัลชีท หลังคากระเบื้องลอน หลังคากระเบื้องคอนกรีต สามารถทาสีไดทุกชวงตลอดปแตตองรอใหผนังแหงสนิทและมีความชื้นต่ำหากเลือกไดชวงเวลาที่เหมาะสมในการทาสี คือชวงตนปถึงกลางป เพราะเปนชวงที่มีโอกาสฝนตกนอย ความชื้นในอากาศต่ำ ผนังจะแหงเร็วกวาเลือกใช้สีอ่อน เช่น ขาว ครีม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อน

สีสะทอนความรอนถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจสําหรับใชปองกันความรอนเขาสูภายในบาน เปนวิธีที่งายที่สุดทาไดทั้งผนังภายนอกบาน และสวนหลังคาที่มีพื้นที่มากและไดรับแสงอาทิตยตลอดเวลาเมื่ออุณหภูมิภายในบานลดลงสภาพภายในบานก็จะอยูสบายมากขึ้น เครื่องปรับอากาศทํางานลดลงก็จะชวยประหยัดคาไฟฟาไดการตัดสินใจเลือกสีทาบานครั้งตอไป คงตองพิจารณาคุณสมบัติใหมากขึ้นเพราะสีทาบานจะเปนมากกวาสีตกแตงบานใหสวยงาม แตเปนนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกวา อยางไรก็ตามนอกจากการปองกันความรอนดวยสีทาบานแลว ก็ยังจําเปนตองใชวิธีการอื่นๆ ควบคูกัน ก็จะชวยใหการอยูบานในชวงฤดูรอนผานไปไดแบบเย็นกายสบายกระเปา

อยากรู้เรื่องพลังงานสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น2  ถ.วชิราวุธดำเนิน  ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ลำปาง โทร. 054 - 265 -159 E- mail : [email protected]


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1177 วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์