วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ดินดำน้ำชุ่มปลูกผักขึ้นห้าง เมืองปานส่งโครงการหลวง

จำนวนผู้เข้าชม

รู้หรือไม่ ผักออแกนิกที่สดและปลอดภัยของโครงการหลวงฯที่ส่งขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และในร้านสุกี้ดังทั้งหลาย มีแหล่งปลูกอยู่ที่ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

อำเภอเมืองปาน เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารที่ต่างก็รู้ว่าภูเขาแถบนี้เป็นต้นน้ำ ดินดี มีชาวพื้นราบและชนเผ่าทำเกษตรเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ติดต่อกับ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  และอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมืองปานจึงเป็นอีกหนึ่งฐานการผลิตผักและพืชเมืองหนาว เช่นผักกาดขาว ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง องุ่น เสาวรส กะหล่ำปลี เบบี้แครอท ขายส่งให้กับโครงการส่งเสริมอาชีพศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่รับซื้อและจำหน่ายพืชผักคุณภาพดี ปลอดสารจากข้อมูลเกษตรอำเภอเมืองปานพบว่า ในแต่ล่ะปีมีแนวโน้มเกษตรกรสมัครเป็นสมาชิกปลูกผักโครงการหลวงฯเพิ่มมากขึ้น เพราะมีความแน่นอนทางการตลาด  ส่วนใหญ่เป็นพืชระยะสั้นให้ผลผลิตเร็ว  สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง 

เกษตรกรผู้ปลูกผัก บ้านถ้ำ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน บอกว่า ขณะนี้มีเกษตรกรหันมาปลูกผักขายทั่วไปเป็นอาชีพหลักและ เริ่มมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการหลวง ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกผัก 10 ราย ปลูกเสาวรส 18 ราย และองุ่นอีก 5 ราย ทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีจากการทำแปลงเกษตรโดยใช้พื้นที่ไม่มากแต่สร้างรายได้สูงกว่าการทำพืชไร่ โดยแบ่งพื้นที่จากการทำเกษตรแบบเดิมมาทำโรงเรือนเพื่อป้องกันแมลงและการระบาดโรคพืช บางส่วนปลูกในพื้นที่กลางแจ้งโดยดูแลใกล้ชิดทำให้ได้ผลผลิตสูง ราคาดี ชาวบ้านมีความเข้าใจเรื่องลดการใช้สารเคมี

อดุลย์ สุวรรณลัย  ผู้ใหญ่บ้านใหม่พัฒนา  ม. 8 เผยว่า ที่บ้านใหม่พัฒนาเป็นศูนย์กลางเพาะเมล็ดพันธุ์ผักในโครงการหลวงตีนตก ซึ่งปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมโครงการหลวงในอำเภอเมืองปานจะต้องมารับพันธุ์ผักตามแผนการปลูกที่นี่ ปัจจุบันมีแปลงเพาะเมล็ดพันธุ์ผักในโรงเรือน 3 โรงเรือน ประกอบกับเครื่องมือหยอดเมล็ดพันธ์ที่ได้มาตรฐานมีเพียงเครื่องเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายพื้นที่ปลูกผักเพิ่มมากขึ้น

ในเรื่องนี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมเยือน สำรวจความต้องการพัฒนาด้านต่างๆพื้นที่ 13 อำเภอ พบว่าแต่ละอำเภอมีความโดดเด่นและมีศักยภาพหลากหลาย  ในส่วนของอำเภอเมืองปานเป็นพื้นที่เกษตร ปลูกผักและพืชเมืองหนาวที่สำคัญ อีกทั้งยังหลายหมู่บ้านเป็นฐานการผลิตพืชผักเมืองหนาวส่งโครงการหลวงฯ 

จังหวัดจึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัด โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด ปี 2561 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อส่งผลผลิตให้แก่โครงการหลวง กว่า 20 หมู่บ้านในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแจ้ซ้อน  ตำบลเมืองปาน และ ตำบลหัวเมือง

จากปัญหาดังกล่าวทางจังหวัดจึงได้หาแนวทางการแก้ไขโดยได้สนับสนุนงบประมาณ 2.5 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงคัดบรรจุผลผลิต ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน เพื่อเป็นจุดรับซื้อผลผลิตและรวบรวมพืชผลทางการเกษตร โดยประสานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เป็นหน่วยให้การสนับสนุนให้ความรู้ในการบริหารจัดการแก่กลุ่มเกษตรกร และมีสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน เป็นหน่วยดูแลและช่วยเหลือประสานงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามการดำเนินงานและส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายด้านการตลาดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณในโครงการส่งเสริมการผลิตต้นกล้าพันธุ์พืชผักปลอดภัยในโรงเรือนบ้านใหม่พัฒนา เพื่อให้เกษตรกรในท้องที่มีโรงเรือนเพาะต้นกล้าพันธุ์พืชผักได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากรายได้ทางการเกษตร


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1178 วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์