วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในครัวเรือน

จำนวนผู้เข้าชม .

ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นที่มีฝนตกชุก และมีฝนตกหนักหลายเดือนในแต่ละปีจะดีแคไหน? ถ้าเราสามารถ เก็บน้ำฝนไว้ใช้แทนน้ำประปาได้ในปัจจุบันที่มีแนวคิดในการประหยัด พลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ดีๆ ของการกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้

1. นำไปใช้งานไดหลายรูปแบบ : น้ำฝนสามารถนำมาใช้งานได หลายประเภท เช่น ล้างห้องน้ำ ซักเสื้อผ้า รดน้ำต้นไม้ล้างรถ ซึ่งเป็น กิจกรรมที่ไมจำเป็นต้องใช้น้ำสะอาดบริสุทธิ์

2. ดูแลรักษาง่าย : ระบบการกักเก็บน้ำฝนจะเป็นเทคโนโลยีที่ เรียบง่าย ต้นทุนการติดตั้งและการใช้งานน้อยกว่าการติดตั้งระบบ บำบัดน้ำเสียเมื่อเราปล่อยน้ำฝนทิ้งไป การบำรุงรักษาใช้เวลาและ พลังงานน้อย ในบางกิจกรรมสามารถนำน้ำฝนที่กักเก็บได้ไปใช้ได้เลย โดยไมตองทำการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำ

3. ลดภาระค่าน้ำ : น้ำฝนที่ไดสามารถนำไปใช้กับงานต่างๆ ใน ครัวเรือน ทั้งยังสามารถเก็บไวในถังเพื่อใช้ในช่วงเวลาที่น้ำประปาขาด แคลนไดอีกด้วย

4. ดีต่อต้นไม้: น้ำฝนสามารถนำพาธาตุไนโตรเจนในอากาศซึ่ง เป็นธาตุหลักที่สำคัญทำให้ต้นไม้พืชพันธุต่างๆ สามารถเจริญเติบโตได เป็นอย่างดี

5. ลดการใช้น้ำบาดาล : เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการใช้ น้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ทำให้ปริมาณน้ำใต้ ดินลดลง และส่งผลต่อการทรุดตัวของพื้นดินอีกด้วย

6. ลดน้ำท่วมและการพังทลายของดิน : การกักเก็บน้ำฝนไวใน ถังเก็บขนาดใหญ่ในช่วงหน้าฝนจะช่วยลดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ ไดนอกจากนี้ยังช่วยลดการพังทลายของดินและการปนเปื้อนของน้ำ ผิวดินจากสารกำจัดศัตรูพืชและปุย ทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองที่น้ำฝน ไหลลงไปสะอาดขึ้น

ข้อจำกัดการนำน้ำฝนมาใช้
1.ปริมาณไมสามารถคาดเดาได: ปริมาณน้ำฝนเป็นเรื่องยากที่ จะคาดการณได้ดังนั้นควรใช้น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อเสริมจาก ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ประจำวัน

2. ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูง : ระบบการเก็บน้ำฝนมีหลายส่วน เช่น พื้นที่รองรับน้ำ ระบบรางน้ำฝน ท่อลำเลียงน้ำ รวมไปถึงถังสำหรับ จัดเก็บ ซึ่งมีหลายแบบ หลายขนาด หลายวัสดุระดับราคาขึ้นอยู่กับ ขนาดของระบบและระดับเทคโนโลยีจึงควรเลือกใชใหเหมาะสมกับ งบประมาณที่มีสวนการคืนทุนอาจตองใชเวลาซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณ น้ำฝนที่กักเก็บไดและความซับซอนของระบบ

3. การบำรุงรักษาเป็นประจำ : ระบบการเก็บน้ำฝนต้องไดรับ การบำรุงรักษาเป็นประจำเพราะอาจมีการอุดตันของรางน้ำจากใบไม ตะไคร่น้ำ หรือสัตว์ขนาดเล็ก หากไมไดดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ

4. หลังคาบางชนิดอาจมีสารเคมีอันตราย : หลังคาบางประเภท อาจมีการปล่อยสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อพืชไดหากนำไปใช้ สำหรับรดน้ำต้นไม้

5. ขนาดของถังเก็บมีปริมาตรจำกัด : หากชวงที่มีปริมาณฝน ตกชุกแต่ถังเก็บมีขนาดเล็ก น้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ก็ต้องไหลทิ้งลงสู ท่อระบายน้ำและแม่น้ำไปโดยไมไดใช้ประโยชน์

อยากรู้เรื่องพลังงานสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น2  ถ.วชิราวุธดำเนิน  ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ลำปาง โทร. 054 - 265 -159 E- mail : [email protected]


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1182 วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์