วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ศูนย์ดำรงธรรมสรุปผลงานยุติปัญหา 4 พันเรื่อง

จำนวนผู้เข้าชม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง สรุปผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร เพื่อสร้างความสุข สอดคล้องนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

วันนี้ (31 ก.ค. 2561) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมเพื่อ ขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมด้วย รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง ปลัดจังหวัดลำปาง นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ในห้วงระยะเวลา (18 ก.ค. 57 - 20 ก.ค. 61) ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยเรื่องรับเข้า จำนวน 4,403 เรื่อง ดำเนินการยุติเรื่อง จำนวน 4,050 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 353 เรื่อง โดยแบ่งประเภทเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาความเดือดร้อน การแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหาที่ดินทำกิน การขอความช่วยเหลือ/สงเคราะห์ และเรื่องทั่วไป และการพัฒนาเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ให้เป็นศูนย์ราชการสะดวก GECC ตามนโยบายรัฐบาล (ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง) อีกทั้ง สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการประชาชน (One Stop Service/Service Link) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 96/ 2557 ลงวันที่ 18 ก.ค. 57 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขึ้น โดยให้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนมากกว่า 4,400 เรื่อง แล้วประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจนเป็นที่ยุติ จำนวนมากกว่า 4,000 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.98


นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญ อาทิ การรับข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชน การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างเอกชน การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การดำเนินการตรวจสอบสินค้าตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก การรับฟังความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี และการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางยังได้พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ยกระดับและพัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลำปางได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สามารถติดต่อแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 1 หรือ เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ห้างบิ๊กซีลำปาง หรือ สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1190 วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์