วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

ผู้ว่าฯ ปิดจ็อบงบเทศบาล ไม่ค้านบุษบกเตือนใช้ระวัง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ผู้ว่าฯเซ็นลงนามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลนครลำปาง  เตือนเรื่องใช้งบให้รอบคอบ ขณะที่ประธานสภาฯยันไม่ได้ท้วงติงเรื่องงบจัดสร้างรถบุษบก แต่เตือนการใช้งบภาพรวมเรื่องการจัดกิจกรรม ประเพณี ยื่นเรื่องให้นายกเทศมนตรีลงนามแล้ว เตรียมประกาศใช้ 1 ต.ค.61

จากกรณีสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 10 ต่อ 8 เสียง ได้มีมติให้ผ่านงบประมาณการจัดสร้างรถลากจูงพร้อมบุษบกจำนวน 9 คัน งบประมาณรวม 9.99 ล้านบาท ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 29 ส.ค.61 ที่ผ่านมา นำไปสู่การตั้งกลุ่มรณรงค์ลงชื่อถอดถอนนายกเทศมนตรีลำปาง และคณะ  โดยมีการตั้งโต๊ะให้ลงร่วมรายชื่อบริเวณลานน้ำพุ ด้านหน้าสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อรวบรวมรายชื่อ ยื่นเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัด คัดค้านวาระการประชุมร่างงบเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2462  ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ชะลอ หรือระงับ ยับยั้ง ยกเลิกการผ่านงบครั้งนี้

ต่อมาวันที่ 20 ก.ย. 61 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส่งกลับมายังประธานสภาเทศบาลนครลำปาง โดยในหนังสือดังกล่าวได้ระบุว่า  

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด สำหรับรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติดังกล่าว เป็นการตั้งจ่ายตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายและตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ ด้านการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามมาตรา 50  แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดรายการค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินงานบางรายการเข้าลักษณะตามข้อทักท้วงของหน่วยงานตรวจสอบ  กรณีทักท้วงว่าไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการให้สามารถเบิกจ่ายได้  เช่น โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ฯลฯ   ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างแสดงดนตรี การแสดงอื่นๆ การเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่ง  เป็นจำนวนค่อนข้างสูง  เป็นการตั้งงบประมาณในลักษณะที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงจัง และฟุ่มเฟือยเกินกว่าความจำเป็น อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังของเทศบาลในการจัดบริการสาธารณะ

แต่ข้อสังเกตดังกล่าวเป็นข้อบกพร่องที่สามารถแก้ไขได้ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ดังนั้น จึงกำชับให้เทศบาลนครลำปางก่อนเบิกจ่ายเงินทุกโครงการตามเทศบัญญัติ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  ร่วมถึงกรณีการดำเนินโครงการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

จากเนื้อหาที่ระบุหนังสือเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าวฯ กรณีที่ได้มีการท้วงติงเรื่องการใช้งบประมาณ ได้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ นำไปตีความโยงเข้าถึงเรื่องการจัดสร้างรถบุษบกว่า ถือเป็นการตำหนินายกเทศมนตรีให้นำไปคิดใหม่เรื่องรถบุษบก เพราะไม่มีประโยชน์

ในเรื่องนี้ลานนาโพสต์ได้สอบถามไปยัง นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง กล่าวว่า ในหนังสือไม่ได้พูดเจาะจงถึงเรื่องรถบุษบก แต่เป็นการกล่าวถึงกว้างๆในเรื่องการใช้งบประมาณอื่นๆที่ตั้งไว้สูงเกินความเป็นจริง และอาจไม่เกิดประโยชน์ เป็นการท้วงติงและกำชับให้ใช้งบประมาณตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด  โดยได้นำร่างเทศบัญญัติให้ทางนายกเทศมนตรีลงนามแล้ว ส่วนการใช้งบประมาณก็ต้องมาดูกันอย่างละเอียดในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้ง

ด้านนายจาตุรงค์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง กล่าวเช่นเดียวกันว่า ในร่างเทศบัญญัติที่ผู้ว่าฯให้การเห็นชอบมา ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องรถบุษบก แต่ให้ข้อสังเกตในเรื่องการเบิกจ่ายในการจัดงานปีใหม่ ลอยกระทง  บางรายการเกินความจำเป็นหรือไม่  ซึ่งข้อสังเกตเหล่านี้ได้มีการท้วงติงมาทุกปี ว่าให้ใช้งบประมาณตามที่กฎหมายกำหนด  ส่วนการจะแก้ไขนั้นจะไปอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย  การที่เชื่อมโยงไปถึงงบประมาณเรื่องรถบุษบกเข้าใจว่ามีการนำไปแปลความกันเอง สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ทางประธานสภาเทศบาล ได้ส่งร่างเทศบัญญัติให้นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้ภายในวันที่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป

สำหรับสถานการณ์ในกลุ่มของสมาชิกสภาก็เป็นปกติดี ต่างคนต่างเข้าใจดีว่าปฏิบัติไปตามที่ระเบียบกฎหมายให้อำนาจ ไม่ได้ตกใจอะไร เพราะมีขั้นตอนต่างๆรองรับ  การลงชื่อถอดถอนก็สามารถทำได้ แต่จะเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ก็ต้องว่ากันอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มรณรงค์ลงชื่อถอดถอนนายกเทศมนตรีลำปาง และคณะ  ล่าสุดรวบรวมรายชื่อได้ 5,000 กว่ารายชื่อ จะดำเนินการยื่นตรวจสอบโครงการต่างๆที่งบประมาณสูงเกินจริง เช่น การจัดซื้อจอ LED  การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายบริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร การใช้จ่ายเงินกองทุน การก่อสร้างศาลหลักเมืองลำปาง เป็นต้น


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1198 วันที่ 28 ตุลาคม - 4 กันยายน 2561) 
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์