วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตัดถนนเชื่อมเมืองรอง อบจ.เทงบสานฝันผู้ว่าฯจำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

อบจ.ลำปาง ดันงบฯพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง พร้อมบริหารจัดการขยะ 13 อำเภอ สอดรับนโยบายลำปางเมืองสะอาด พร้อมเป็นตัวกลางสนับสนุนงบประมาณโครงการร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวลำปาง ขณะที่หลายฝ่ายลุ้นและขอร่วมกันผลักดันขยายรันเวย์สนามบินลำปาง และดึงงบประมาณรัฐสร้างสนามสินที่ลำปางรองรับการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัด โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ สื่อมวลชนกับการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ให้ได้มีการพัฒนาและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีนายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ. ลำปาง นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง และนายไชยยันต์ เปรมทอง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปางร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลท่องเที่ยวบนเวทีเกี่ยวกับ ข้อมูลการท่องเที่ยว และบทบาทการพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สื่อมวลชนให้สอดรับกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

ทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. เผยว่า งบประมาณสำหรับพัฒนาจังหวัดของ อบจ.ลำปาง ปีละกว่า 500 ล้านบาท แบ่งใช้งบประมาณตามกองงานต่างๆ ในส่วนของการท่องเที่ยวนั้น อบจ. มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนำงบประมาณจากหลายส่วนใช้ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายใต้แนวคิด “ลำปาง ปลายทางฝัน” และสอดคล้องกับแผนการตลาด ปี 2562 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “ชูจุดเด่นเมืองรอง - อาหารถิ่น - ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจังหวัดลำปางถือเป็นหนึ่งใน 55 จังหวัดเมืองรอง ที่ยังมีโอกาสได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในชุมชน

โดยล่าสุด ทางอบจ.ได้ใช้งบประมาณปรับปรุงถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ดอยพระฌาณ อ.แม่ทะ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยสะดวก ปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้อนุมัติงบประมาณ 15 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงถนนเขตอ.แจ้ห่ม และอ.งาว เพื่อให้เส้นทางการเดินทางเอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกัน และตั้งงบประมาณ เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอีกหลายพื้นที่

ขณะเดียวกันได้วางแผนด้านการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง 13 อำเภอโดยการทำข้อตกลง MOU ระหว่าง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ รวม 38 อบต. 28 อปท. นำขยะในชุมชนออกมากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะของ อบจ. ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจัดการขยะ สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมลำปางเมืองสะอาดกับทางจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ทาง อบจ.เองก็ มีแนวทางจะร่วมมือกับองค์กรสื่อ จัดฝึกอบรม มัคคุเทศก์น้อย เยาวชนต่างๆมาเป็นนักประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวในชุมชนร่วมกัน รวมไปถึงโครงการด้านการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวอื่นๆหากมีหน่วยงานใด มีโครงการที่เป็นประโยชน์ ทาง อบจ.ก็ มีงบประมาณสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ด้าน อนันต์ สีแดง ผอ.ททท.สำนักงานลำปาง ระบุว่า จากสถิติการท่องเที่ยวปี 2561 มีนักท่องเที่ยวเข้ามา เที่ยวลำปาง มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มแบกเป้ และเดินทางมาเที่ยวเอง และยังมีส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ มาแวะเที่ยว และนอนลำปาง เป็นเป้าหมายจังหวัดเล็กที่ได้รับความสนใจ

ไชยยันต์ เปรมทอง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง กล่าวว่า ลำปางเป็นเมืองที่มีศักยภาพในตัวเอง ที่สอดรับกับการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ ซึ่งทางจังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางส่งเสริมการท่องเที่ยว ลำปางปลายทางฝัน สอดรับกับ ทาง ททท.ซึ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งการสื่อสารข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ก็มีความจำเป็นเพื่อให้ข่าวสารนั้นกระจายไปให้มากที่สุด

ในที่ประชุมดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนข้อซักถาม จากผู้เข้าร่วมสัมมนาบางส่วนที่มีความเห็นให้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว มองให้ทะลุปัญหาด้านการพัฒนาท่องเที่ยวให้ต่อเนื่อง  ให้เห็นผลสร้างรายได้สู่ชุมชนที่แท้จริงมากกว่าการจัดแค่งานอีเว้นท่องเที่ยว โดย จินณ์ ถาคำฟู ส.อบจ. ได้ลุกขึ้นเสนอความเห็นในประเด็นการพัฒนาท่องเที่ยวทั่วไปเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญร่วมมือกัน ปัญหาสำคัญของการท่องเที่ยวลำปางที่อยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันมองและแก้ไข คือ คนลำปางยังรู้จักแหล่งท่องเที่ยวของลำปางน้อยมาก เช่น หล่มภูเขียว คนในอำเภองาวบางคนยังไม่เคยไป ซึ่งข้อนี้มีส่วนในการบอกต่อเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง ทำอย่าไรให้ส่งเสริมคนในท้องถิ่นได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตัวเองด้วยเช่นกัน

แต่สิ่งที่คนลำปางต้องให้ความสำคัญคือเรื่อง สนามบินลำปาง ทั้งเรื่องการขยายรันเวย์ และการผลักดันให้รัฐดึงงบประมาณมาสร้างสนามบินนานาชาติที่ลำปาง เพื่อให้ลำปางเป็นศูนย์รวมด้านการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับการเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือในอดีต  ซึ่งทราบข่าวว่ามีการเวนคืนที่ดินเพื่อขยายรันเวย์ เชื่อว่าอีก 2 ปีข้างหน้าลำปางน่าจะสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้แล้ว

แม้การประชุมครั้งนี้จะเป็นเสมือนเวทีอื่นๆที่จัดสัมมนาระดมความเห็นและแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่หลายฝ่ายก็ยังมองว่า หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวยังทำงานแบบต่างคนต่างทำ และขาดความร่วมมือที่แท้จริง การเชื่อมโยงความร่วมมือพัฒนาหลายพื้นที่จึงยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1211 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 10 มกราคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์