วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

‘ประยุทธ์’คลิกเป้า2ล้านคน หนุนเที่ยวลำปางเมืองรอง

จำนวนผู้เช้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ภารกิจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการเดินทางไปตรวจราชการ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ระหว่างวันที่14-15 ม.ค.62 ที่ผ่านมาสร้างความสนใจในระดับประเทศ ด้วยเหตุที่นายกรัฐมนตรีมาเยือนดินแดนที่เกี่ยวเนื่องฐานเสียงเลือกตั้งของบรรดานักการเมืองจากภาคเหนือมากมายที่ยืนอยู่ในตำแหน่งระดับสูงในรัฐบาล ประกอบกับภาคเหนือเป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ภายใต้งบประมาณรัฐมากมาย จึงถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญ ของการจับตาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง

ลานนาBizweek ตามติดใกล้ชิดการมาเยือนของนากยกรัฐมนตรี และคณะครม.สัญจร วันที่ 15 มกราคม 2562 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีประเด็นที่น่าสนใจในส่วนของจังหวัดลำปางที่จะเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายโครงการใหญ่ และแนวทางการพัฒนาอื่นๆในทิศทางที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในทุกเวทีเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จนถึงประประชนได้ให้ความสนใจติดตามข่าวสารการพัฒนาประเทศเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับพื้นที่ของตนเองเข้าไปอยู่ในโครงกาต่างๆทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน) ได้นำเสนอ แผนงาน และแนวทางการเชื่อมโยงเมืองเก่า 3 จังหวัดคือ หริภุญชัย (ลำพูน)  เขลางค์นคร (ลำปาง) และ นครพิงค์ (เชียงใหม่)  เข้าด้วยกันเป็นเมืองอารยธรรมล้านนา

ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. คือ 1.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย เมืองโบราณเวียงกุมกาม เวียงท่ากาน และต้นจามจุรียักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน จ.เชียงใหม่ อุทยานธรรมะและหอศิลป์อินสนธิ์ วงศ์สาม จ.ลำพูน โดยจังหวัดลำปาง มีการนำเสนอการอนุรักษ์ ต้นขะจาวรุกขมรดก(ต้นไม้ใหญ่)ของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี รวมถึงพิพิธภัณฑ์เมืองลำปาง และวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง  2.การพัฒนาสินค้าและส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม"กาดก้อม กองเตียว" ณ วัดศรีนวรัฐ จ.เชียงใหม่ และตลาดวัฒนธรรมในวัด(งานวัด) ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง 3.การขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดช้างค้ำและชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งเสี้ยว จ.เชียงใหม่ และชุมชนคุณธรรมวัดบ้านไร่ศิลาทอง จ.ลำปาง

ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศิลปากร(ศก.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.) พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของอารยธรรมล้านนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่สู่ระดับนานาชาติ
  
ซึ่งในประเด็นการท่องเที่ยวนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าว ในโอกาสลงพื้นที่ลำปางว่า จากตัวเลขการท่องเที่ยวลำปาง มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ในปีนี้ประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเมืองรองให้เข้มแข็ง  เพื่อให้ลำปางเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวที่ดึงเอาความเป็นเอกลักษณ์ลำปางเป็นสิ่งดึงดูด ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรมรวมถึงโครงการท่องเที่ยวเขตเมืองอย่าง Street Art

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้แนะให้ช่วยกันปลูกต้นจาจุรี เพื่อใช้เป็นไม้เศรษฐกิจแก่รุ่นลูกหลานในอนาคต สำหรับการนำมาใช้ทำงานหัตถกรรมจากไม้ ในโอกาสที่เดินทางไปเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมไม้ที่บ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  และเน้นย้ำอีกว่ารัฐบาลให้งบประมาณมาสนับสนุนโครงการ ปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ 58 ชนิด เพื่อเป็นฐานสร้างรายได้แก่คนในระดับชุมชน 

ลำปางยังได้รับความสนใจเรื่อง การผลักดันปลูกไผ่และส่งเสริมงานหัตกรรม การแปรรูปและงานก่อสร้างด้วยไม้ไผ่ ซึ่ง ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ผลักดันและดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2560 ทั้งนี้ ยังได้นำผลงานทั้งหมด มาจัดแสดงนำเสนอแต่คณะรัฐมนตรี ในโอกาสมาเยือนที่บ้านหลุกอำเภอแม่ทะด้วย

สำหรับภาคเอกชนจังหวัดลำปาง กิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นำทีมคณะกรรมการ และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วย ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นำเสนอ โครงการ Creative Industrial Design Capital (CIDC) นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่เป็นรวมการพัฒนาศักยภาพการออกแบบและการตลาดผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมแหล่งผลิตเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ จ.ลำปาง ให้มีอัตลักษณ์ในเชิงศิลปวัฒนธรรมและมีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งการออกแบบเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และได้ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ออกแบบและวิจัยเพื่อการพัฒนาวัตถุดิบดินขาวและแร่อื่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก และพัฒนาการออกแบบเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม พัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและการออกแบบทันสมัยมีนวัตกรรมและได้มาตรฐานจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบเชิงสร้างสรรค์โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในเชิงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในส่วนของอุตสาหกรรมเซรามิก ซึ่งในพื้นที่มีศักยภาพในพื้นที่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและการออกแบบมาช่วย โดยใช้เครื่องมือของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกันดำเนินการเพื่อผลักดันให้ลำปางเป็นศูนย์กลาง(Hub)ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เซรามิก

                                                                                                ศชากานท์ แก้วแพร่ : รายงาน


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1213 วันที่ 18 - 24 มกราคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์