วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

อบจ.ลำปางร่วมกับ 7 อปท.(MOU) รอบสอง คิดอัตราค่าบริการจัดการขยะฯ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นับวันขยะมูลฝอยจะมีมากขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี อันเนื่องมาจากการเติบโตทางสังคมทางเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและเหมาะสมย่อมเกิดผลกระทบต่างๆตามมาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมมีผลต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ ระชาชน ปัญหาขยะมูลฝอยได้กลายเป็นปัญหาที่สังคมทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในการกำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาลเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นแกนนำในการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดลำปาง และเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่จะใช้ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปางเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคิดอัตราค่าบริการจัดการขยะโดยมีการจัดทำ (MOU)ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมลงนาม จำนวนทั้งสิ้น 35 แห่ง มีหน่วยงานที่ร่วมเป็นพยาน อาทิ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 150บาท/ตัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยณศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

และเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมพิจารณาการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การคิดอัตราค่าบริการจัดการขยะของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอบจ.ลำปาง ชั้น 3 โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามจำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย

1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง
2.องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
4.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
5.เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
6. เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
7.เทศบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน

ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่  เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม และเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ ซึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้ส่งผู้แทนร่วมประชุม จึงต้องนำกลับไปให้ผู้บริหารเป็นผู้เซ็นลงนาม

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลักที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนในท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปางเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสตืฉบัที่ 1215 วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2562)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์