วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อบจ.ลำปาง เสริมสร้างทักษะกีฬาจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “อบจ.ลำปางคัพ”

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในทุกประเทศนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงได้จุดประกายให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาเล่นกีฬาฟุตบอลกันมากขึ้นการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาจะทำให้เด็กเยาวชนและประชาชนสนใจในการเล่นกีฬาได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาของตนเองเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงห่างไกลยาเสพติดลดความเสี่ยงด้านสุขภาพลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการระบบบริการสาธารณะสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นอบจ.ลำปางได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาการสร้างกิจกรรมกีฬาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนจะทำให้เกิดการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติจึงจัดโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.ลำปางคัพประจำปี 2562ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2562 ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอ.เกาะคาจ.ลำปาง

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นคือ  -รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปีจำนวน 16 ทีม
รุ่นประชาชนทั่วไปชายจำนวน 16 ทีม

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลแก่เด็กเยาวชนและประชาชนฝึกวิธีการเล่นได้อย่างถูกต้องรู้กฎกติกาการแข่งขันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะทำให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงสามารถดำรงตนในสั่งคมได้อย่างมีความสุขส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสและพัฒนาต่อยอดให้เด็กเยาวชนและประชาชนเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่มีชื่อเสียงได้ในอนาคตด้วยแรงบันดาลใจที่มีต่อกีฬาฟุตบอลนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1231 วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์