วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ปฎิรูปก่อนเลือกตั้ง นิยายเผด็จการหลอกเด็ก

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ารเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ถูกทำให้เป็นโมฆะ เพราะมีการขัดขวางไม่ให้ประชาชนบางเขตเลือกตั้ง เข้าไปใช้สิทธิ์ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะไม่สามารถเลือกตั้งให้แล้วเสร็จทั่วประเทศได้ภาบในวันเดียว คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปคำวินิจฉัยของศาลว่าไม่ถือว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะ แต่ถือว่าการเลือกตั้งได้เกิดขึ้นแล้วหนึ่งครั้ง

เหตุผลที่มีการขัดขวางไม่ไห้คนไปเลิกตั้ง ก็เพราะการสร้างกระแส “ปฎิรูปก่อนเลือกตั้ง” ของกลุ่มผู้ชุมนุม นำโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ซึ่งเริ่มต้นโดยเป้าหมายขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อันเป็นผลเนื่องมาจากการตรากฎหมายนิรโทษกรรม เพื่อหวังช่วยพวกพ้อง รวมทั้งนายทักษิณ ชินวัตร ต่อมา จึงกลายเป็นข้ออ้างใน 3 ประเด็น คือ

1.ใช้กติกาประชาธิปไตยในรูปแบบของพวกมากลากไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบเหมารวมเพื่อหวังช่วยพวกพ้อง โดยเฉพาะทักษิณ ชินวัตรซึ่งเป็นนักโทษในคดีอาญา 2. ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ เช่น การทุจริตในการรับจำนำข้าว ซึ่งทำให้รัฐเสียหายหลายแสนล้านบาท และ 3. คัดค้านการเลือกตั้ง โดยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง

การปฎิรูปก่อนการเลือกตั้ง เป็นเงื่อนไขหนึ่ง ที่ทำให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายใต้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในขณะนั้น ยึดอำนาจจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และแสดงจุดยืนตอบรับแนวคิด ปฎิรูปก่อนเลือกตั้ง เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง

รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดตั้งคณะทำงานเตรียมการเพื่อการปฎิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ มีพล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานชุดนี้ ได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ไปให้ข้อมูล ก่อนที่รัฐบาลจะกำหนดประเด็นการปฎิรูปดังนี้

ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายด้านการเมือง คือ การธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข ที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดนี้ รัฐบาลได้ตั้ง สภาปฎิรูปแห่งชาติ ต่อมา เป็นสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปรูปประเทศ อีกทั้งคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ซึ่งเป็นการปฎิรูปที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

ผ่านมาถึงวันนี้ การเลือกตั้งผ่านไปแล้ว ด้วยความยุ่งยากสับสนไม่มีการปฎิรูปด้านใดสำเร็จ ปฎิรูปตำรวจล้มเหลว การเมืองเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม รัฐบาลคสช.ได้สร้างกลุ่มอำนาจที่ผูกขาดและสืบทอดอำนาจต่อไป สถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่าก่อนการปฏิวัติหลายเท่า

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1230 วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2562)


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์