วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เมืองปานยิ้มรับวันพืชมงคล เปิดศูนย์คัดผักโครงการหลวงฯ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ฤกษ์งามยามดีวันพืชมงคล  9 พฤษภาคม 2562 เกษตรกรผู้ปลูกผักเมืองหนาวทั้งอำเภอเมืองปานร่วมเปิดอาคารคัดบรรจุผักส่งโครงการหลวงอย่างเป็นทางการ ซึ่งตั้งอยู่ ที่หมู่บ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง  ตามวาระ "เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ" และ ปฏิบัติการ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561” โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด ปี 2561 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย มาตรฐานระบบ GAP แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อส่งผลผลิตให้แก่โครงการหลวง กว่า 20 หมู่บ้านในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแจ้ซ้อน  ตำบลเมืองปาน และ ตำบลหัวเมือง ที่มีอาชีพปลูกผักขายส่งโครงการหลวง ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

 

โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่มาออกร้าน และร่วมกิจกรรมในการเปิดใช้อาคารคัดแยกผักอย่างเป็นทางการครั้งนี้

อนุชา  ยาอีด   เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ภายใต้หลักคิด “การตลาดนำการผลิต” คือการผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และอำเภอเมืองปานมีกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษภายใต้ของการส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเพื่อส่งโครงการหลวง เนื่องจากเป็นพืชระยะสั้นให้ผลผลิตเร็ว  สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง และมีความแน่นอนทางการตลาด โดยส่งผลผลิตให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก แต่เนื่องจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจาก ต.แจ้ซ้อน ต้องใช้เวลานานในการขนส่งผลผลิตไปยังโรงคัดบรรจุดังกล่าว ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตเสี่ยงต่อความเสียหาย จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงคัดบรรจุผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นจุดรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่เกษตรกรทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชน

 

โดยทางจังหวัดลำปางได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางดำเนินการก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิตทางการเกษตรและจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการดำเนินการคัด ตกแต่ง บรรจุผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกษตรกรในท้องที่มีโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐานเป็นจุดรวบรวมพืชผลทางการเกษตร เพื่อเป็นจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในการผลิตผักปลอดสารพิษ การบรรจุพืชผักชนิดต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งสองโครงการ

ชาวบ้านต่างบอกว่า ดีใจที่เมืองปานมีศูนย์แห่งนี้ เพราะช่วยลดต้นทุนภาระค่าขนส่ง รวมถึงแก้ปัญหาข้อจำกัด โอกาสทางการขายได้ค่อนข้างมาก เพราะชาวบ้านสามารถทยอยเก็บผลผลิตจำนวนน้อย ทยอยมาขายส่งโครงการหลวงฯได้  โดยไม่ต้องรอเก็บครั้งเดียวจำนวนมาก ซึ่งอาจเสี่ยงต่อคุณภาพผักจากที่ต้องขนส่งไปไกล เกิดการสูญเสียและต้นทุนการจัดการค่อนข้างสูง


ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า อาคารโรงคัดผักแห่งนี้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยลดต้นทุนการผลิตในการขนส่ง และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลผลิตการเกษตรที่ต้องขนส่งในระยะทางไกล อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานและรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และการปลูกผักปลอดสารพิษส่งโครงการหลวง เป็นการส่งเสริมการตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรผู้ผลิตจะมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่มีมาตรฐาน

 

นอกจากนี้ทางจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการสร้างโรงเรือน และอุปกรณ์สำหรับการเพาะกล้าพันธุ์ผัก ที่หมู่บ้านใหม่พัฒนา เพื่อให้เกษตรกรในโครงการทุกตำบลในอำเภอเมืองปานมารับกล้าผักไปปลูกในพื้นที่ของตัวเอง และยังได้สนับสนุน งบประมาณ สร้างโรงเรือนปลูกผักสำหรับเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพปลุกผักเมืองหนาวทั้งอำเภอ  สอดรับกับการขับเคลื่อน วาระ “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ” ผลักดันให้อำเภอเมืองปานจะเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจรที่สำคัญของจังหวัดลำปาง

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1228 วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2562)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์