วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.วอแก้ว

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรอย่างพอเพียง จนทำให้ทุกวันนี้มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มมากถึง 70 ครัวเรือน เพื่อผลิตผักและอาหารปลอดภัยให้กับชุมชน

นายเมธี มณีวงค์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.วอแก้ว  อ.ห้างฉัตร  เล่าว่า กลุ่มเริ่มก่อตั้งปี 2557 เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.วอแก้วก่อน  ต่อมาในปี 2558 ทางท้องถิ่นและเกษตรอำเภอ แนะนำให้ไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน แหล่งวิชาการได้ง่าย จึงรวมกลุ่มกันไปจดทะเบียน  จากนั้นมาก็ได้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริม  อบต.ก็ช่วยสนับสนุนได้มาก  มีมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย (PGS) ได้เข้ามาจึงได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  นำระบบเข้ามาใช้ในกลุ่ม ทำให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่น ผู้บริโภคก็มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ 


จากสมาชิก 20 คนในเริ่มแรก ก็ได้มีการรับสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได  จนปัจจุบันมีสมาชิก 70 ครัวเรือน ทำการเกษตรบนพื้นที่ 300 ไร่  โดยในกลุ่มจะมีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการขึ้นมา 5 ฝ่าย  คือ ฝ่ายตรวจประเมินแปลง  ฝ่ายตรวจรับรอง  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายการเงินและบัญชี  เช่น ฝ่ายวิชาการก็จะเป็นคนหาข้อมูลความรู้ต่างๆนำมาแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม  ฝ่ายการเงินและบัญชีจะเก็บเงินผลกำไรของสมาชิก  ซึ่งในกลุ่มจะมีการเก็บเงินผลกำไรจากการขาย 1 เปอร์เซ็นต์  เพื่อนำมาบริหารจัดการในกลุ่ม และเก็บค่าตรวจประเมินแปลงไร่ละ 50 บาท นำไปใช้เป็นค่าพาหนะ ค่าอาหาร  โดยกลุ่มจะมีบทลงโทษและกฎกติกาให้กับสมาชิกอย่างชัดเจน ต้องมีการอบรมก่อนเข้ากลุ่ม จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกลุ่มได้

นายเมธี ได้กล่าวข้อดีของการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยว่า  ดีต่อสุขภาพ ลดต้นทุน  ดีใจที่เป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัยให้กับชุมชน  ถือว่ากลุ่มของเราเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น และจังหวัดอื่น มีคนเข้ามาศึกษาดูงานจำนวนมาก  โดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทาง จัดแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ทำนา เลี้ยงสัตว์  ประมง นำน้ำไปใช้ในสวนได้ ทำให้มีกินอย่างพอเพียง มีภูมิคุ้มกันจากการปลูกพืชหลากหลาย

สอบถามรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ โทร. 089-634-2460
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์