วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

กรมชลประทานเดินหน้าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชาวบ้านเห็นด้วยหวังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

วันที่ 14 ม.ค. 2563 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง นายธนพล  สงวนตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2  ตัวแทนกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง  ซึ่งการประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อรับฟังความความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่  ณ ห้องประชุมที่ว่าอำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง


เพื่อเร่งศึกษาดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน      อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน และมีข้อสรุปในการเดินหน้าโครงการซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุเก็บกักสูงสุดประมาณกว่า 17 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ระดับน้ำเก็บกักขนาด 600 ไร่ มีพื้นที่ชลประทานกว่า 9,700 ไร่ และมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 13,400 ไร่เป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนในการบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ ให้พื้นที่อำเภอเมืองปานสำหรับการเกษตร และอุปโภค บริโภค ทั้งนี้ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์ สร้างความมั่นคงให้กับแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ชะลอการไหลหลากของน้ำในฤดูฝน ยังช่วยให้การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ให้ดีขึ้น อีกทั้งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่

ชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ กล่าวว่า บริเวณพื้นที่เหนืออ่างฯแม่ปานเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่า ทำให้ลำน้ำแม่ปานมีน้ำไหลตลอดปี การก่อสร้างอ่างฯ ในพื้นที่นั้นทำให้มีน้ำมาเติมในอ่างฯ อย่างต่อเนื่องทั้งปี  


ซึ่งหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจะสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำปาง จะจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการน้ำ

ที่ผ่านมาเมืองปานไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำของตนเอง ไม่สามารถใช้น้ำในการทำเกษตรได้อย่างเต็มที่ พืชผลผลิตตกต่ำ สะท้อนถึงความต้องการใช้น้ำเป็นอย่างมาก  โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ จึงเป็นความหวังของชาวบ้าน ที่จะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


นางฟองคำ  ลาภมาก ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านทุ่งโป่ง ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ตัวแทนประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ กล่าวว่าในการสรุปโครงการฯในครั้งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการและต้องการให้เร่งสร้าง ให้เสร็จเร็วๆ  เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ที่ต้องประสบปัญหาน้ำไม่พอใช้ในการการเกษตร และใช้อุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังจะช่วยลดปัญหา น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรในช่วงฤดูฝน ในหลายหมู่บ้านในตำบลเมืองปาน  หมู่ 2,3,4 7 8 9 และตำบลบ้านขออีก 4 หมู่บ้าน ไปจนถึง อำเภอแจ้ห่ม อีกด้วย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์