วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

จิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นแรก

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จังหวัดลำปาง ดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นแรก  เริ่มที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งจิตอาสาดังกล่าวจะเป็นกำลังเสริมในการแบ่งเบาภารกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี


วันที่ 7 ม.ค.63 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านเมาะหลวง หมู่ 8  ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


 สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นรุ่นแรกนำร่องในพื้นที่ จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบล ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง และมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้กับประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกจังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่งเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยจังหวัดลำปางมีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลจำนวน 98 แห่งมีกลุ่มเป้าหมายจิตอาสาภัยพิบัติจำนวน 4,900 คน 


จิตอาสาภัยพิบัติฯเหล่านี้ เป็นคนในหมู่บ้าน ชุมชน พื้นที่ ที่รับรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างรวดเร็ว หากมีภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและอุบติภัยต่างๆ สามารถที่จะลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเตรียมข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในภาวะใกล้เคียง ทำหน้าที่เตรียมการเผชิญเหตุติดตามเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์ในภาวะระหว่างเกิดภัยพิบัติทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่และในภาวะหลังเกิดเหตุทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการซ่อมสร้างฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่หรือแจ้งประสานงานหน่วยงานคารัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆได้อย่างทันทวงที

ภาพ:เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์