วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปางร่วมรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ หยุดฝุ่นละออง”

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปาง ถือเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทางต่ำ เช่น เด็กเล็กผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งยังเกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน บดบังทัศนวิสัย เป็นอุปสรรคในการคมนาคมและขนส่ง รวมถึงผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอันเป็นระบบเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่ ซึ่งความรุนแรงของปัญหาโดยทั่วไปปรากฎชัดเจนในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี และจากสถานการณ์ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทางกรมควบคุมมลพิษได้เผยถึงค่าฝุ่นละออง PM 2.5 หลายจังหวัดทางภาคเหนือดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดงและสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังเกตได้จากหมอกควันปกคลุมพื้นที่ทั่วบริเวณ ทำให้เกิดฟ้าหลัวโดยมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

จังหวัดลำปาง โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมและปลุกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาโดยไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่นห้ามเผาขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้หรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และสนับสนุนการนำวัสดุทางการเกษตรไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การผลิตพลังงานทดแทน เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีพันธกิจในการพัฒนาระบบการจัดการมลพิษ การอนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์ที่มีผลกระทบต่อประชาชน เสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านต่างๆ แก่ประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง จึงจัดโครงการรณรงค์ป้องกันลดภาวะโลกร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอ

โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเว้นการเผาติดตั้งในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ผ่านทางเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง เฟสบุ๊คฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง และเว็บไซต์ อบจ.ลำปาง www.lp-pao.go.th

ขอความร่วมมือจากประชาชนในทุกพื้นที่เฝ้าระวังและรณรงค์งดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด ไม่เผาพื้นที่ป่า ไม่เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม่เผากำจัดวัชพืชริมทาง ไม่เผาขยะหรือเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกรณี นับตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2563หากพบเห็นไฟไหม้ป่าหรือผู้จุดไฟเผา แจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054 – 265072 ตลอด 24 ชั่วโมงทั้งนี้ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง เพื่อลำปาง “สุข...ทุกด้าน”.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์