วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปางร่วมบูรณาการสร้างจิตอาสา “เฝ้าระวังและดับไฟป่าจังหวัดลำปาง”

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ด้วยสภาพอากาศในเขตเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ที่เต็มไปด้วยหมอกควันสีขาวหม่น มองเห็นได้ด้วย ตาเปล่าอย่างชัดเจน การสะสมของควันหรือฝุ่นละอองในอากาศ จัดเป็นมลพิษทางอากาศซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนต่างตื่นตัวและตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ ฝุ่นละออง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ได้ร่วมบูรณาการการทำงานกับจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ทหาร ตำรวจ นักศึกษา ประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน รวมพลังแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ซึ่งปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น ฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงจัดประชุมระดมสมองเพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง และดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา เฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าจังหวัดลำปางซึ่งมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วยครูบาเจ้าศรีหมอกฟ้างำเมือง พลตรีวีรยุทธ กวยะปานิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ตลอดจนผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสากว่า 400 คน เข้าร่วมอบรม ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ผู้เข้าร่วมอบรมจิตอาสา เฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าจังหวัดลำปางได้รับความรู้และทักษะการปฏิบัติ หน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

            - การลาดตระเวนและเฝ้าระวังไฟป่า การรายงานสถานการณ์ แผนที่และการสื่อสาร เทคนิคการดับไฟป่า จาก กรมป่าไม้
            - ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จาก ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
            - ความรู้เรื่อง UAV (อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน) จาก ทหารอากาศ
            - การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
            - สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดย พลตรี วีรยุทธ กวยะปานิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3

เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กระตุ้นจิตสำนึกประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลาย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา เฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าจังหวัดลำปาง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ป้องกันภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย อบจ.ลำปาง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานที่พร้อมบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจะเข้าสู่สภาวะปกติ ส่งผลให้ “คนลำปางสุขภาพดี เมื่อไม่มีหมอกควัน” สอดรับกับนโยบายจังหวัดลำปาง “ลำปาง...สุขทุกด้าน”.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์