วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

เปิดปมปัญหาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลำปางไร้ประธาน สรรหาล่าช้า เหตุมีการร้องเรียนกรณีปลอมแปลงเอกสารสมัครสมาชิก ล่าสุดรอสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชุมพิจารณาปลายเดือนมีนาคมนี้

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

การสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลำปาง ยังคงยืดเยื้อมาแล้วร่วม 1 ปี หลังจากการประชุมสรรหาเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาสมาชิกวอล์กเอาท์ออกจากห้องประชุม รวมทั้งผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่าง นางสุมาลี จังเกษม ก็ขอถอนตัวจากการสมัครและเดินออกจากห้องประชุมเช่นเดียวกัน เนื่องจากเห็นว่าการสรรหาครั้งนี้ไม่โปร่งใสตั้งแต่เริ่มขบวนการ ทำให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาในครั้งนั้น คือ นางวลีรัตน์ วิภาศรีนิมิต ไลนส์   แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีหนังสือการแต่งตั้งจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  เพราะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเอกสารในการสมัครสมาชิกของสมาคมท่องเที่ยวเมืองง้าวเงิน ผู้มีส่วนในการโหวตตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลำปางหลังจากการประชุมสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลำปาง ทางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.ลำปาง ได้มีการยื่นร้องเรียนไปยังสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าการสมัครสมาชิกของสมาคมท่องเที่ยวเมืองง้าวเงิน ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัคร จึงทำให้เกิดการตรวจสอบย้อนหลังถึงที่มาที่ไป และพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องจริง ทำให้สมาคมท่องเที่ยวเมืองง้าวเงินถูกตัดออกจากการเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเรื่องนี้ นายอธิภูมิ กำธรวรรินทร์  อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.ลำปาง เปิดเผยว่า การสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ลำปาง มีความไม่ชอบมาพากลหลายอย่าง ตั้งแต่การประชุมเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา นายประยูร แก้วเดียว ซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเขต 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลำปาง โดยตามขั้นตอนแล้วก่อนการประชุมสรรหาประธานสภาฯ จะต้องมีการเรียกคณะกรรมการสรรหา ที่ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง  สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ  สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.ลำปาง และสมาคมท่องเที่ยวง้าวเงิน มาร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ซึ่งในที่ประชุมประธาน ไม่เปิดโอกาสให้ทางสมาชิกผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา ได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆเลย และที่ทราบคือ อุปนายกของสมาคมท่องเที่ยวเมืองง้าวเงินก็ยังไม่ทราบว่ามีการนำรายชื่อเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ซึ่งสมาคมฯนี้ไม่มีการดำเนินกิจการแล้ว คือ ไม่มีการประชุมประจำปี ไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ แต่ก็ยังสามารถมาลงคะแนนสรรหาในครั้งนี้ได้


นายอธิภูมิ กล่าวต่อไปว่า  ต่อมาได้มีนายจำนง หงส์แก้ว  อดีตอุปนายกคนที่ 1 สมาคมท่องเที่ยวเมืองง้าวเงิน ได้ขอตรวจสอบเอกสารการสมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และขอคัดสำเนาเอกสาร พบว่าเอกสารในการสมัครสมาชิกต่างๆถูกปลอมแปลงขึ้นมา รายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2561 ก็ไม่ได้ระบุวันที่ วาระการประชุมไม่ละเอียดชัดเจน  รวมถึงตรายางประทับก็ไม่มีโลโก้สะพานโยงซึ่งเป็นเครื่องหมายของสมาคม และลายเซ็นของนายกสมาคม แต่ละจุดไม่เหมือนกัน  หลังจากมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆ  ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้มีมติถอดสมาคมเมืองง้าวเงินออกจากการเป็นสมาชิกของสภาฯ  และการประชุมวันที่ 31 ธ.ค.62 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลำปางขึ้นใหม่ โดยการเสนอชื่อนายดำรงค์ องอาจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ซึ่งต่อมาวันที่ 20 ก.พ.63 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการที่จะสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลำปาง


ขณะเดียวกันทางสมาคมท่องเที่ยวเมืองง้าวเงิน ได้ดำเนินการจดทะเบียนใหม่และมีการปรับเปลี่ยนกรรมการสมาคมหลายคนไปเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา  พร้อมจัดส่งเอกสารใหม่ เพื่อขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจะรอเข้าประชุมพิจารณาช่วงปลายเดือน มี.ค. 63 นี้
 ขณะที่ นายจำนง หงส์แก้ว อดีตอุปนายกสมาคมท่องเที่ยวเมืองง้าวเงิน ได้มีการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ตรวจสอบการจดทะเบียนของสมาคมท่องเที่ยวเมืองง้าวเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยในหนังสือในบางช่วงบางตอนระบุว่า สมาคมเมืองง้าวเงินไม่จัดให้มีการประชุมใหญ่ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ได้เลือกคณะกรรมการ แต่กลับเอาพรรคพวกของตนเองเสนอชื่อเป็นกรรมการในการจดทะเบียน  ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมท่องเที่ยวเมืองง้าวเงิน  และได้มีการตัดรายชื่อคณะกรรมการสมาคมที่มีอยู่เดิมออกโดยพละการ ซึ่งในอำนาจถอดถอนคณะกรรมการนั้น เป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งไม่ได้มีการประชุมแต่อย่างใด  การกระทำเช่นนี้ก็เพื่อต้องการเอกสารในการจดทะเบียนของสมาคมฯชุดใหม่ ไปสมัครเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการสมัครเป็นกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลำปาง ทั้งที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีมติถอดถอนออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ยังคงต้องมีการติดตามกันต่อไป หลังจากที่ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการประชุมช่วงปลายเดือน มี.ค.นี้ ว่าจะพิจารณารับสมาคมท่องเที่ยวเมืองง้าวเงินเป็นสมาชิกหรือไม่ และจะได้มีการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลำปางเมื่อไร

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์