วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง จัดโครงการ “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2563

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดการปกครองส่วน ท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 (..124)นับเป็นสุขาภิบาล หัวเมืองแห่งแรกของไทย ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ประกาศให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันท้องถิ่นไทย

เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ ผลงานและความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคี ความเข้มแข็ง และประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ..2542

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงจัดโครงการ วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2563ในวันที่ 18 มีนาคม 2563ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และหอประชุมจังหวัดลำปางศาลากลางจังหวัดลำปาง ต.พระบาทอ.เมืองลำปางจ.ลำปางมีกำหนดการดังนี้

ภาคเช้าประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ภาคบ่าย การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ พัฒนาการการเมืองการปกครองท้องถิ่น และการกระจายอำนาจตามแนวทางแห่งรัฐธรรมนูญ พ..2560”

การเสวนา หัวข้อ ทิศทางการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่นในอนาคต
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงานอื่น และประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลำปางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในจังหวัด ลำปางให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดภายใต้หลักธรรมาภิบาล อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดลำปางตามแนวทางแห่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจัดเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดทั้ง อบต. อบจ. เทศบาล และท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษอื่นๆเช่น กทม.และเมืองพัทยาวันท้องถิ่นไทยจึงนับเป็นวันแห่งความ ภาคภูมิใจของคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์