วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินโครงการตามมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรวบรวมแผนปฏิบัติการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที และดำเนินการตรวจสอบไม่ให้มีความซ้ำซ้อน จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง หรือพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งมากยิ่งขึ้น

ล่าสุด นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ลงสำรวจพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งบริเวณลำห้วยแม่ตีบ บ้านทาน ต.จางเหนือ  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง หลังได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากนายธรรมการ ชุมศรี สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แม่เมาะ เขต 2  ซึ่งในเบื้องต้นนายธรรมการ ชุมศรี ได้นำรถแบคโฮขุดหาแหล่งน้ำ และนายก อบจ.ลำปาง มอบเงินส่วนตัวจัดซื้อท่อซีเมนต์วางรอบบริเวณแหล่งน้ำเพื่อช่วยในการกักเก็บ และต่อท่อน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จากนั้นจะเร่งซ่อมประปาเพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้น้ำบาดาลได้ และดำเนินการสร้างฝายแกนดินเหนียวในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น

การลงสำรวจพื้นที่แต่ละแห่งเพื่อดูสภาพพื้นที่จริงและหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน ซึ่งนอกจากภัยแล้งในพื้นที่บ้านทาน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ ยังมีอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดลำปางที่ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นกัน อบจ.ลำปาง ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะนำเงินงบประมาณที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้ อบจ. ลำปาง ดำเนินการ แต่ อบจ.ลำปาง ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น งานประเพณีฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนำงบประมาณดังกล่าวมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อการเกษตร

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และตามพันธกิจของ อบจ.ลำปาง ในการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ และแหล่งน้ำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนจังหวัดลำปาง.Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์