วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง รับมอบหมายงานในป้องกันและควบคุมโรคCOVID-19

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จากกรณีการพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 3 รายในท้องที่บ้านดง ม.7 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธรนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง ประกาศปิดหมู่บ้านพร้อมทั้งติดตามค้นหากลุ่มเสี่ยงที่มีความใกล้ชิดและดำเนินการ     ทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ที่เพิ่มมากขึ้น จังหวัดลำปาง ได้ออกประกาศ   จังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 และได้มอบหมายให้ อบจ.ลำปาง เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือCOVID-19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกัน บำบัดโรค ควบคุมและระงับโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนงบประมาณดังนี้

1.สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง ณ ศูนย์อนามัยชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ อ.ห้างฉัตร โดยถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือCOVID-19

2.ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานที่ราชการที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปางหรือสถานที่ราชการแห่งอื่นตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางให้ความเห็นชอบ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยถือปฏิบัติตามแนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือCOVID-19

3.กรณีอบจ.ลำปางเป็นหน่วยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคได้ และในกรณีที่อบจ.ลำปาง ไม่ได้เป็นหน่วยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการก็อาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคให้แก่หน่วยงานอื่นได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อบจ,ลำปาง เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ พร้อมสนับสนุนทุกการดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 และขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตนตามคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ของจังหวัดลำปางผ่านพ้นไปโดยเร็ว.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์