วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง เปิดสวนสาธารณะหนองกระทิง แนะปฏิบัติตามมาตรการ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคตามนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้รับทราบและร่วมมือ ในการปฏิบัติตน อีกทั้งได้มีคำสั่งปิดร้านค้าและพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลายแห่ง

ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดน้อยลง คณะรัฐมนตรีจึงมีมาตรการผ่อนคลายให้ทำกิจกรรมหรือดูแลสุขภาพ ดังนี้
1.    โรงพยาบาล สถานทันตกรรม สถานพยาบาลทุกประเภทที่ถูกกฎหมาย เปิดให้บริการได้
2.    สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ เปิดได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมหรือแข่งขัน และต้องเว้นระยะห่าง
3.    สนามกีฬากลางแจ้ง  ต้องไม่มีผู้ชมหรือแข่งขัน
4.    สวนสาธารณะ ลานพื้นที่สาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา เปิดได้เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้ง และต้องไม่มีผู้ชม หรือแข่งขัน เล่น แสดง
5.    สถานที่ให้บริการ ดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง รับฝากสัตว์ เปิดให้บริการได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงประกาศเปิดให้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดลำปาง อยู่ในความดูแลของ อบจ.ลำปาง ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำโท้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนโดยทั่วไป โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 – 20.00 น. และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้บริการออกกำลังกายภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง ได้ปฏิบัติตนดังนี้

            1. รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรอง บริเวณทางเข้าใกล้กับลานจอดรถ
            2. สวมหน้ากากอนามัยเสมอ (ยกเว้นขณะออกกำลังกาย)
            3. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร
            4. ลดการสัมผัสในจุดสัมผัสร่วมของอุปกรณ์ต่างๆ
            5. ควรทำความสะอาดมือบ่อยๆ
            6. ระวังการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก
            7. ไม่บ้วนน้ำลายหรือเสมหะลงบนพื้น
            8. ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในพื้นที่ฯ
            9. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข

อบจ.ลำปาง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกัน บำบัดโรค ควบคุมและระงับโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายภารกิจให้ อบจ.ลำปาง ดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19.      
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์