วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง ร่วมภารกิจโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์


โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับราษฎรเนื่องจากทรงเห็นว่าชาวบ้านมีฐานะยากจนและไม่มีที่ทำกิน ที่แน่นอน จึงเกิดการฝึกอาชีพเครื่องปั้นดินเผา เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งดินขาวคุณภาพดี  โดยให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน การพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพื่อให้มีสภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้การสนับสนุนทั้งด้านงานฝีมือ งานเกษตรกรรม และงานปศุสัตว์ เป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่าให้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งการส่งเสริมอาชีพหลักๆ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 พื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพ โดยแบ่งพื้นที่กลุ่มงานแต่ละส่วน อาทิ โซนเซรามิก โซนบ้านจักสาน โซนงานทอผ้า โซนแกะสลักไม้ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 พื้นที่ฟาร์มตัวอย่าง จัดทำเป็นพื้นที่ปลอดสารพิษ สอนและสาธิตกรรมวิธีทำการเกษตรให้ชาวบ้านได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อดำรงชีวิตอยู่กับสภาพผืนป่าได้อย่างกลมกลืน และอนุรักษ์ธรรมชาติไว้อย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 3 งานอนุรักษ์ป่าไม้ จัดพื้นที่เป็นฐานจำลอง 11 ฐาน ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ ระหว่างพื้นที่มีฝายกั้น เป็นวิถีชีวิตชุมชนได้ใช้ประโยชน์จริง และมีพื้นที่ปลูกต้นไม้เสริมป่าธรรมชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ       พระบรมราชินี ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19  ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  ที่ถูกเลิกจ้างงานและขาดรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้ รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีแนวใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตลอดจนให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย    ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว.2073 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ      ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานประชุมผ่านระบบ VTC เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ได้มอบภารกิจให้อบจ.ลำปาง สนับสนุนและร่วมดำเนินโครงการ โดยให้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องมือหนัก วัสดุอุปกรณ์และด้านอื่น ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

1. เครื่องจักรหนักในการปรับพื้นที่ต่างๆ เช่น รถแบ็คโฮ รถบรรทุกเทท้าย รถแทรกเตอร์
2. วัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น จอบ พลั่ว เสียม คราด บุ้งกี๋ มูลวัว มูลไก่ แกลบดิน ฟางข้าว ท่อPVC
3. สุขาเคลื่อนที่

โดยผู้เข้าร่วมโครงการรับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแม่ต๋ำ จำนวน 50 ราย ใช้ต้นแบบจากโครงการโคกหนองนาโมเดล ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม - 4 กรกฎาคม 2563 ทำกิจกรรม การปรับพื้นที่ ขุดล้อมย้ายต้นไม้เล็ก-ใหญ่ ปรับพื้นที่แปลงปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ปรับพื้นที่แปลงผักสวนครัว ปรับพื้นที่บ่อ(หลุมขนมครก)และคลองไส้ไก่ ปรับพื้นที่แปลงปลูกไม้ผล ปรับพื้นที่สร้างคอกหมูหลุม/โรงเลี้ยงไก่ ทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง/กำดักแมลง ปรับพื้นที่แปลงนาข้าว ทำอาหารเสริมสำหรับปลาในบ่อดิน ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ดูแลรักษาแปลงพืชผักชนิดต่าง ๆ ดูแลงานปศุสัตว์

ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดหรือพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์