วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง สร้างเสริมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์


แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดทำขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร และนโยบายของผู้บริหาร เพื่อเป็นเข็มทิศหรือทิศทางในการวางแผนการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้ไปสู่เป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 13 กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในองค์กร ประกอบกับแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) ของ อบจ.ลำปาง ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร        โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกตำแหน่งมีความรู้ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังนี้
            - วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 อบรมหลักสูตรประเมินโครงการและการบริหารโครงการ ประจำปี 2563
            - วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี 25463

ซึ่งโครงการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบจ.ลำปาง เข้าร่วมอบรมและรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากคณะวิทยากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ สอดคล้องตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์