วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายฯ แก่บุคลากรในหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

การปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนถึงระเบียบ ประกาศ คำสั่งและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ดำรงไว้ซึ่งความมีระเบียบวินัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประกอบกับมีอำนาจหน้าที่ในการจัดกิจกรรมใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 จึงจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับวินัยและ   ความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง

เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและหลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อลดการกระทำความผิดทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด สอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ พร้อมปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและท้องถิ่น. 
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์