วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

เดินหน้ากองทุนเถ้าลอย กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบตั้งต้น 2 ล้านบาท แก่มูลนิธิรักษ์แม่เมาะ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณ 2 ล้านบาท เป็นเงินตั้งต้นจัดตั้งกองทุนเถ้าลอย แก่กับมูลนิธิรักษ์แม่เมาะ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนเยียวยากรณีมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเส้นทางคมนาคมขนส่งวัตถุพลอยได้ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอแม่เมาะ (อาคารจำป่าแดด) ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ ครั้งที่ 9/2563 นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ มอบงบประมาณจำนวน 2 ล้านบาท สำหรับเป็นเงินตั้งต้นในการจัดตั้งกองทุนเถ้าลอย โดยมีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ งบประมาณจากกองทุนเถ้าลอยจะนำไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนเยียวยากรณีมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเส้นทางคมนาคมขนส่งวัตถุพลอยได้ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์แม่เมาะเป็นผู้ดำเนินการ
นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า จากข้อห่วงกังวลของผู้นำชุมชนเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากรถบรรทุกเถ้าลอยและสภาพพื้นผิวถนนสายแม่เมาะ-ผาลาด ในเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ที่ได้เสนอโครงการเกี่ยวกับการนำงบประมาณจากการซื้อขายเถ้าลอยมาใช้เยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งฝ่ายบริหารได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาหารือและได้ข้อสรุปให้จัดตั้งเป็นกองทุน ที่บริหารโดยหน่วยงานที่เป็นกลาง เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ด้าน นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ ได้กล่าว ขอบคุณ กฟผ.ที่ขับเคลื่อนให้เกิดกองทุนเถ้าลอย โดยในปี 2563 กฟผ. ได้บริจาคงบประมาณให้มูลนิธิรักษ์แม่เมาะ จำนวน 2 ล้านบาท ส่วนในปี 2564 กฟผ.จะทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทที่ชนะการประมูลรับซื้อเถ้าลอยให้บริจาคเงินแก่มูลนิธิรักษ์แม่เมาะ ตันละ 10 บาท ตามจำนวนที่ซื้อขายจริง ทั้งนี้กองทุนเถ้าลอยได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดูแลสภาพพื้นผิวถนน ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่อำเภอแม่เมาะและใกล้เคียง รวมไปถึงดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนในอำเภอแม่เมาะ โดยจะจัดทำระเบียบเพื่อรองรับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตลอดจนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีผู้นำชุมชนเข้ามาทำหน้าที่กรรมการและมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาเป็นที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทั้งนี้งบประมาณตั้งต้น 2 ล้านบาท ส่วนหนึ่งจะนำไปจัดสรรร่วมกับกรรมการมูลนิธิฯ สำหรับเป็นทุนดำเนินการด้านบุคลากร การปรับปรุงอาคารสถานที่ รวมไปถึงยานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงาน ให้มูลนิธิฯสามารถเดินหน้าต่อไปได้   

มูลนิธิรักษ์แม่เมาะเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวอำเภอ แม่เมาะ โดยเป็นการรับไม้ต่อภารกิจต่อจากศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ หรือ PDA ที่โครงการได้สิ้นสุดลงในปี 2556 ทั้งนี้มูลนิธิฯ มีคณะกรรมการบริหารที่มีผู้แทนชุมชนเข้ามาปฏิบัติงานด้วยจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระเบียบเพื่อเตรียมรองรับการเข้ามาบริหารงานกองทุนเถ้าลอย
ทั้งนี้ มติคณะกรรมการสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ (คสม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ได้กำหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนเถ้าลอยเพื่อใช้สำหรับ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนและระบบไฟฟ้าแสงสว่างในเส้นทางคมนาคมขนส่งวัตถุพลอยได้ ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ, ช่วยเหลือและเยียวยาราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนในเส้นทางคมนาคมขนส่งวัตถุพลอยได้ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ, แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในเส้นทางคมนาคมขนส่งวัตถุพลอยได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดจนเส้นทางคมนาคมอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะและพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงดำเนินการตามข้อความข้างต้น หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มูลนิธิรักษ์แม่เมาะกำหนด

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์