วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดศูนย์เปี่ยมสุข(Palliative care center) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เปี่ยมสุข (Palliative care center) ณ อาคารหอผู้ป่วยหญิง ชั้น 1 โรงพยาบาลมะเร็งลำปางโดยมีนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เปี่ยมสุข  ณ อาคารหอผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 2 กันยายน 2563


อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของทั่วโลกและของประเทศไทย ซึ่งประเทศต้องเผชิญกับภาวะสุขภาพจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคหนึ่งที่พบอุบัติการณ์โรคมะเร็งสูงและมีแนวโน้มของโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้การดูแลแบบประคับประคองเป็นสาขาหนึ่งใน Service Plan ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงและเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะท้ายของชีวิตกรมการแพทย์มีบทบาทในการสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ดำเนินการด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้แก่ จัดตั้ง Palliative care Unit ,กำหนดหลักสูตรการอบรมด้านPalliative care แก่บุคลกรทุกระดับจัดทำคู่มือ แนวทางและมาตรฐานด้านการดูแลPalliative care เพื่อให้เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งระดับตติยภูมิ ที่รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในเขตบริการสุขภาพที่1และ 2ซึ่งบทบาทหลักด้านการดูแลประคับประคองเชื่อมต่อจากนโยบายของกรมการแพทย์ ได้แก่บทบาทในการให้การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคองอย่างมีมาตรฐาน สร้างเครือข่ายการดูแบบประคับประคอง นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการดูแลประคับประคอง และจัดอบรมหลักสูตรPalliative care แก่บุคลากรทุกระดับ ในเขตบริการสุขภาพ ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ประคับประคอง(Palliative carecenter) ขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “ ศูนย์เปี่ยมสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ายโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เป็นศูนย์ประสานงานและข้อมูลวิชาการและศึกษาดูงานด้านPalliative Careของโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเพื่อให้เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์