วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง ป้องกันวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

 

ด้วยสังคมไทยในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ถูกดึงดูดจากสิ่งจูงใจภายนอกได้ง่าย ขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน การทำแท้ง และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เด็กหญิงที่ตั้งครรภ์มีแนวโน้มอายุน้อยลง แทบทุกจังหวัด มีอัตรามารดาวัยรุ่นเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยพบว่า วัยรุ่นยังขาดความรู้ในการคุมกำเนิด การบริหารอนามัยการเจริญพันธุ์มีข้อจำกัด จึงนำไปสู่ปัญหาการท้องซ้ำ

 

ฃองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีอำนาจหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในสถานศึกษาซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเพศศึกษาและการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม จึงจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ลำปาง

 

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “เหงือกบานเตรียมความพร้อม” และเข้าฐานการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา จำนวน 5 ฐาน ได้แก่

          1. ฐาน “ทำไมต้องคุยเรื่องเพศ” รับรูถึงสถานการณ์ความรุนแรง ท้อง แท้ง ทิ้ง ให้เห็นความสำคัญทำไมเรื่องเพศศึกษาต้องคุยเรื่องเพศ

          2. ฐาน “ถุงยางอนามัย” รู้จักเครื่องมือป้องกันการท้องและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุด รวมถึงปรับทัศนคติทางลบที่มีต่อถุงยางอนามัย

          3. ฐาน “ทักษะการปฏิเสธ” เรียนรู้ทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์เมื่อไม่พร้อม การให้เกียรติและ ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

          4. ฐาน “รู้จักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” เรียนรู้ถึงการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนะนำศูนย์บริการสำหรับคุณแม่วัยใส

          5. ฐาน “จากเด็กสู่วัยรุ่น” เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงจากเด็กสู่วัยรุ่น การดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง ปรับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ และวิธีจัดการกับอารมณ์ทางเพศ

 

เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่เพื่อนๆ ในสถานศึกษาได้ สร้างความตระหนักถึงปัญหาเรื่องเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์