วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง จับมือ อปท. 102 แห่งบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลำปาง


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์


ตามที่จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 อำเภอในจังหวัดลำปาง และหน่วยงานอื่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง และร่วมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดลำปาง ตามบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550

           

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นแกนนำในการจัดตั้งและเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่จะใช้เป็นศูนย์กำจัดขยะ ซึ่งปัจจุบันมี อปท. จำนวน 49 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อบจ.ลำปาง ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เป็นกลไกลหลักที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนในท้องถิ่น และมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพอนามัยของคนในพื้นที่ โดยปัญหาขยะที่เกิดขึ้นขณะนี้ก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ อันส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน

           

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดลำปางสะอาด” อบจ.ลำปาง โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แก่ผู้บริหารหรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำนวน 102 แห่ง โดยนายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

           

โดยจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และนายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง ร่วมเป็นพยาน นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ลงนามร่วมกับ อปท. 102 แห่ง เพื่อร่วมดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากลงนามเป็นต้นไป หรือหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้เป็นไปตามที่กฎมายกำหนด นอกจากนี้ อบจ.ลำปาง สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเองหรือมอบให้เอกชนดำเนินการแทนหรือร่วมลงทุนกับเอกชนได้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

           

เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน (ยกเว้น ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย และขยะกากอุตสาหกรรม) จาก อปท.  ในพื้นที่จังหวัดลำปางและหน่วยงานอื่นที่ร่วมลงนามฯ ไปกำจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาระบบกำจัด ขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล แก้ไขปัญหาขยะ มูลฝอยสะสมและรวบรวม  ขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นจังหวัดลำปาง.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์