วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

38มงคลชีวิต


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

 

คำว่า มงคล มีความหมายตามพจนานุกรมว่าเหตุซึ่งนำมาที่ความเจริญ อาจหมายถึงหนังสือที่ดี ๆ  ของที่เป็นของสูง ของศักดิ์สิทธิ์ที่คนได้เคารพนับถือบูชา ไม่ว่าพระพุทธรูปซึ่งแทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาที่โลกไม่อาจลืมเลือนลงได้ สิ่งที่เป็นมงคลย่อมมีความสงบเงียบ มีความสุข สบายใจและกาย หากเป็นสถานที่คงเป็นวัดวาอารามทั่ว ๆ ไป ซึ่งผู้ที่รักฝักใฝ่สิ่งมงคลย่อมจะมีความเจริญ ความสุขมาให้แก่ตนได้รวมทั้งบริวารและผู้ใกล้ชิด

           

 

ในพระพุทธศาสนาจึงมี 38 มงคลชีวิต ก็คือสิ่งดี ๆ ที่คนเราควรยึดมั่น สัมผัสไว้ก็จะนำความเจริญ ความสุขมาให้ตนเองและครอบครัวได้ และคงห่างไกลจากสิ่งเลวร้าย อันจะทำให้ชีวิตคนนั้นจมไปกับความเลวร้าย มีแต่เรื่องทุกข์เศร้าโศกต่อตนเองและครอบครัว 38 มงคลชีวิต ก็คือ

1.    ไม่คบคนพาล การคบคนพาลทำให้เดือดร้อนเสียหาย คนพาล คือ คนที่มีใจขุ่นมัวไม่เป็นปกติ คบคนพาลย่อมถูกชักนำไปทางที่ผิด ย่อมถูกมองในแง่ร้าย

2.    คบบัณฑิต ย่อมพลอยได้รับความรู้ ความสามารถ และความดีตามบัณฑิต (บัณฑิต คือ คนที่มีใจผ่องใสอยู่เป็นปกติวิสัย สามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา นำมาซึ่งความเจริญ ความสุขได้) ลักษณะของบัณฑิต คือชอบคิดดี ชอบพูดดี และก็ชอบทำดีเป็นปกติวิสัย

3.    บูชาบุคคลที่ควรบูชา ผู้ที่หวังความเจริญก้าวหน้า ก็จำเป็นต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาไว้เป็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่ถูกเป็นหลักใจ ป้องกันความเห็นผิดและอกุศลกรรมต่างๆ  การบูชา คือ การยกย่อง เชิดชู เลื่อมใส ด้วยความบริสุทธิ์ใจ จริงใจ บุคคลที่ควรบูชา พระพุทธเจ้า พระสงฆ์ พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา และญาติผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ ผู้บังคับบัญชา

4.    อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม คือถิ่นที่สิ่งแวดล้อมดี ไม่เป็นพิษเป็นภัย

5.    มีบุญวาสนามาก่อน บุญคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ แล้วทำให้จิตใจใสสะอาด

6.    ตั้งตนชอบ การตั้งเป้าหมายชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมไว้ถูกต้อง

7.    เป็นพหูสูต คือความเป็นผู้ฉลาดรู้

8.    มีศิลปะ (ศิลปะ แปลว่าฉลาดทำ ทำเป็น)

9.    มีวินัย (วินัย คือระเบียบ กฎเกณฑ์)

10.  มีวาจาสุภาษิต (สุภาษิต คำพูดที่ผู้พูดได้กลั่นกรองไว้ดีแล้ว)

11.  บำรุงบิดามารดา

12.  เลี้ยงดูบุตร

13.  สงเคราะห์ภรรยา(สามี)

14.  ทำงานไม่คั่งค้าง

15.  บำเพ็ญทาน

16.  ประพฤติธรรม คือประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องและความดี

17.  สงเคราะห์ญาติ

18.  ทำงานไม่มีโทษ

19.  งดเว้นจากบาป ก็คือ ของเสีย ของไม่ดี

20.  สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

21.  ไม่ประมาทในธรรม มีสติกำกับตัวเสมอ

22.  มีความเคารพ

23.  มีความถ่อมตัว

24.  มีความสันโดษ ให้รู้จักพอ รู้จักประมาณ

25.  มีความกตัญญู รู้คุณผู้มีอุปการคุณ

26.  ฟังธรรมตามกาล

27.  มีความอดทน

28.  เป็นคนว่าง่าย

29.  เห็นสมณะ

30.  สนทนาธรรมตามกาล

31.  บำเพ็ญตบะ (ตบะ คือ การทำความเพียรเผาผลาญความชั่ว)

32.  ประพฤติพรหมจารย์

33.  เห็นอริยสัจ

34.  ทำพระนิพพานให้แจ้ง

35.  จัดไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

36.  จิตไม่โศก

37.  จิตปราศจากธุลี

38.  จิตเกษม (จิตเกษม สภาพจิตที่หมดกิเลสแล้ว)

 

ถ้าอยากเป็นคนงาม อย่าวู่วามโกรธง่าย

ถ้าอยากเป็นคนสวย อย่าเบื่อหน่ายความเพียร

ถ้าอยากเป็นคนรวย อย่าเป็นคนดีแต่จ่าย

ถ้าอยากเป็นคนนำสมัย อย่าเป็นคนทำลายวัฒนธรรม

ถ้าอยากเป็นคนมีเกียรติ อย่าเหยียดหยามผู้อื่น

ถ้าอยากมีความรู้ อย่าลบหลู่อาจารย์

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์