วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รมว.การอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่เดินหน้าขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดลําปาง นํางาน ด้าน อววน. เพิ่มขีดความสามารถจังหวัด

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

วันที่ 13 พ.ย.63 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลําปาง ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดลําปางตามนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดย ศ.ดร.เอนก เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.)  ที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดลําปาง ใน 6 ด้าน คือ ท่องเที่ยววิถีชุมชน - เกษตรปลอดภัย การบริหารจัดการน้ำ - การบริหารจัดการขยะ - การพัฒนาสับปะรดครบวงจรด้วย วทน. - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการพื้นที่จากนั้น ศ.ดร.เอนก เป็นประธานการประชุมการนํางานด้าน อววน.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัด โดยกล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ ผนวกกับงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” โดยมี “หน่วยปฏิบัติการ ส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” หรือ “อว.ส่วนหน้า” จะเป็นข้อต่อ สําคัญในการเชื่อมโยง องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ อว. ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากบุคลากร เฉพาะ ที่มีสมรรถนะสูง จากอุทยานวิทยาศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด อว. โดยการสร้างและพัฒนา องค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based Economy) ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะนําไปสู่ นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และ บูรณาการงาน 3 ศาสตร์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สู่การ แก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ อันจะนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสําคัญ

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันมีหน้าที่สําคัญในการผลักดันภารกิจใน 4 ด้าน คือ 1. ประสานการทํางานด้าน อววน เพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพ จังหวัด 2. ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้าน อววน ในจังหวัด 3. ส่งเสริมการนํางานด้าน อววน. สนับสนุนจังหวัด และ 4. เป็นหน่วยงานฯ ม้าเร็ว ที่จะรับประเด็นปัญหาที่มีความจําเป็นเร่งด่วนของจังหวัด แล้วประสานงานหน่วยงานเจ้าของ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา“ในการนี้ อว. ได้แต่งตั้ง หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการ สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดลําปาง ผู้ทําหน้าที่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฯ คือ ผศ.ดร. พงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมีคณะทํางาน ขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาจังหวัดลําปาง ประกอบด้วย ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผู้แทนมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลําปาง ผู้แทนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลําปาง ผู้แทนมหาวิทยาลัยเนชั่น (ลําปาง) วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดลําปาง”

ทั้งนี้ จังหวัดลําปางได้นําเสนอข้อเสนอความต้องการเพื่อพัฒนาจังหวัดลําปาง ประกอบด้วยปัญหาด้าน การเกษตร ได้มอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลําปาง รับผิดชอบ ปัญหาด้านการท่องเที่ยว มอบให้ ศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับผิดชอบ ปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะ มอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง รับผิดชอบ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องน้ำ และปัญหาด้านการศึกษา มอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับผิดชอบ


 

 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์