วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

น่าตกใจ ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ ต.บ้านแหง อ.งาว พบดื่มสังสรรค์ช่วงสงกรานต์ กินเหล้าแก้วเดียวกัน ทำเชื้อติดลามต่อเนื่องทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 15 ราย จังหวัดลำปางยกระดับคุมเข้มสูงสุด

 


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          เมื่อวันที่ 3  พ.ค. 64 ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 3 พ.ค.64  มีมติให้ยกระดับพื้นที่ทั้ง 2 ตำบลของอำเภองาว คือ ต.บ้านร้อง และ ต.บ้านแหง เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

          พร้อมมีคำสั่งให้ สาธารณสุขจังหวัด เร่งรัดการค้นหาผู้สัมผัส และจำแนกประเภทของผู้สัมผัส โดยใช้นิยามของกรมควบคุมโรคอย่างเข้มข้น และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมารายงานตัวที่สถานบริการสาธารณสุขทุกราย  เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก (Active case finding) ในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย


ในส่วนของกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย จะต้องจัดทำข้อมูลลำดับเหตุการณ์ (ไทม์ไลน์) ย้อนหลัง 14 วัน โดยให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม สถานที่ และการเดินทาง  รวมทั้งเข้ารับการตรวจหาเชื้อตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค ณ โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ในพื้นที่ และต้องกักกันตัวเอง (Home Quarantine) อย่างเข้มข้นจำนวนอย่างน้อย 14 วัน และรายงานการตรวจประเมินตนเองทุกวัน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทราบ และหากมีอาการเข้าข่ายของโรคโควิด 19 ให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

สำหรับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ สังเกตอาการตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันหากมีอาการให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว  พร้อมสั่งการให้อำเภอ ใช้กลไกการบริหารราชการในพื้นที่ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เร่งติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ ออกจากกันอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งให้มีระบบ ติดตามการควบคุมกำกับผู้ที่กักกันตัว และสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สนับสนุน ดูแลครอบครัว ผู้ที่ถูก- กักกันตัว  และจัดระบบเฝ้าระวังผู้เดินทาง/ประชาชนทั่วไป เข้า-ออก ในพื้นที่ โดยต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเข้า-ออก พื้นที่อย่างเข้มงวด

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ตามมาตรา 51 และจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


การออกคำสั่งดังกล่าวนั้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมาของจังหวัดลำปาง ปรากฏว่าย้อนหลัง 5 วันที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 2 พ.ค.64 จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากผิดปกติติดต่อกันหลายวัน  โดยพบมากที่สุดกระจายไป ในพื้นที่อำเภองาว โดยเฉพาะ ต.บ้านแหง และ ต.บ้านร้อง พบผู้ติดเชื้อจำนวนรวม 20 ราย ซึ่งมีที่มาจากผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดพะเยา และได้มีการเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา และจากการสอบสวนโรคพบว่า มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 207 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 65 ราย  ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ของโรคดังกล่าวในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปางให้อยู่ในวงจำกัด  คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง จึงมีมติให้ยกระดับพื้นที่ทั้ง 2 ตำบลของอำเภองาว คือ ต.บ้านร้อง และ ต.บ้านแหง เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ดังกล่าว

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ต.บ้านแหง อ.งาว พบว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา มีการดื่มสังสรรค์กันในบรรดาเครือญาติ โดยมีผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ร่วมวงรับประทานอาหาร และมีการใช้แก้วดื่มสุราแก้วเดียวกัน ทำให้การติดเชื้อต่อกันไปหลายราย รวมไปถึงเด็กอายุ 12 ปี และ 6 ปี ซึ่งเป็นลูกหลานด้วย  ล่าสุด บ้านแหงเหนือ หมู่ 1 ได้มีมติประกาศปิดหมู่บ้านเพื่อทำการควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด พร้อมขอรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์